Úvod / Samoregulácia / Kódex preberania obsahu na internete

Kódex preberania obsahu na internete

Kódex preberania obsahu na internete (ďalej len Kódex) je záväzným dokumentom prijatým členmi IAB Slovakia. Jeho cieľom je prostredníctvom jasných pravidiel edukovať a štandardizovať trh v oblasti preberania a označovania cudzieho obsahu v slovenskom online prostredí.  

Aktuálna veria Kódexu vošla do platnosti 24. júna 2022 – tu k dispozícii vo formáte PDF.

Vždy linkovať zdroj

Kódex prináša povinnosť uviesť prelink (hypertextový odkaz) na pôvodný text hneď v úvode, v prvých piatich vetách preberaného článku.

V prípade článkov, v ktorých je potrebné okamžité uvedenie autora preberanej informácie (napr. spravodajstvo) a v čase vydania online článku nie je dostupná informácia o presnom pôvodnom zdroji, je potrebné linkovať homepage média (aj TV, tlač, rozhlas), v ktorom citovaná informácia zaznela alebo bola publikovaná. Zdôrazňuje sa tým potreba vždy linkovať  zdroj, napriek tomu že v aktuálnom čase ešte / práve nie je dostupný link na konkrétny zdrojový článok či reportáž.


Sankcie pri porušovaní Kódexu

Kódex nastavuje sankcie pri  opakovanom porušovaní Kódexu.  Prevádzkovateľovi, ktorého médium poruší Kódex trikrát v priebehu polroka, môže byť na základe rozhodnutia Správnej rady IAB dočasne odobratý prístup k všetkým dátam z merania návštevnosti IABmonitor a/alebo tiež  členská zľava na dáta IABmonitor. Pričom sa zohľadňujú rovnako porušenia zistené z podnetov z externého prostredia ako aj nálezy z interného monitoringu.

Ďalšie opakované nerešpektovanie pravidiel v Kódexe môže v dlhodobom horizonte v prípade členov IAB viesť až k vylúčeniu prevádzkovateľa média zo združenia a následne z merania IABmonitor.  V prípade meraných nečlenských médií je najprísnejšou sankciou vylúčenie z merania IABmonitor.

Kódex sa primárne zameriava na pravidlá a zásady preberania obsahu zverejneného v slovenských médiách. Na tieto pravidlá sa môžu jednotlivé médiá a subjekty odvolať pri úprave vzájomných vzťahov, alebo v prípade riešenia vzájomných sporov v oblasti preberania a označovania obsahu.

Princípy a praktické ukážky, ako preberať obsah na internete

Pretože Kódex je pomerne zložitý právny dokument, pripravili sme zjednodušený extrakt určený pre všetkých členov IAB Slovakia, ako aj širokú verejnosť pod názvom “Šesť základných princípov preberania obsahu na internete” (na stiahnutie vo formáte .pdf).
Zároveň je k dispozícii aj online v podobe článku Pozrite si praktické ukážky, ako preberať obsah na internete. Môže tak byť nápomocný pri zapracovávaní týchto šestich základných etických princípo do bežnej praxe redaktorov a vydavateľov slovenských online médií.

Kódex nenahrádza právnu reguláciu v oblasti poskytovania resp. využívania obsahu, iba konkretizuje niektoré zákonné pravidlá a nadväzuje na ne určením ďalších etických zásad. Akékoľvek práva, povinnosti a nároky vyplývajúce  z príslušných právnych predpisov nie sú teda Kódexom dotknuté.

Dohľad Etickej komisie

Na dodržiavanie Kódexu dohliada Etická komisia IAB, ktorá stojí tiež za jeho najnovšími zmenami. Etická komisia je osobitným orgánom združenia, ktorého hlavnou pôsobnosťou je tvoriť štandardy etického správania vo forme pravidiel a vykonávať dohľad nad ich dodržiavaním.

V praxi to znamená, že jednotlivé Kódexom zaviazané subjekty by si mali nastaviť vzťahy a riešiť vzájomné spory  v oblasti preberania a označovania obsahu s odvolaním sa na vytvorené pravidlá a až následne, v prípade nejasností sa obrátiť na Etickú komisiu prostredníctom špeciálneho formulára . V kompetencii komisie je posudzovať súlad obsahu médií s pravidlami Kódexu, vydávať odporučenia, vysvetlenia a stanoviská zaviazaným subjektom, vykonávať kontroly, predkladať návrhy Správnej rade, ktorá ich následne predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu IAB Slovakia. Komisia je volená a odvolávaná valným zhromaždením IAB Slovakia. Funkčné obdobie členov komisie je 1 rok.

Viac o činnosti Etickej komisie IAB.

História vzniku Kódexu

Myšlienka vytvoriť Kódex preberania obsahu na internete, vznikla na pôde IAB Slovakia v roku 2014 ako odpoveď združenia na pribúdajúce praktiky neetického kopírovania obsahu. Publikovanie a často aj komerčné využívanie autorsky nevysporiadaných textov, fotografií a videí poškodzuje nielen záujmy ich autorov. Presmerovanie časti finančných tokov do neeticky podnikajúcich médií spôsobuje, že poctivým subjektom ostáva menej zdrojov na výrobu kvalitného pôvodného obsahu. A to je v konečnom dôsledku proti záujmom čitateľa či diváka. Cieľom Kódexu nie je sankcionovať drobné a podielom nevýznamné porušenia, ale pomôcť identifikovať médiá, ktoré majú na neetickom preberaní obsahu a nerešpektovaní pravidiel postavenú zásadnú časť svojho obsahu.

Spoločnosti zaviazané dodržiavaním Kódexu preberania obsahu na internete:

Prevádzkovatelia zapojení do merania IABmonitor
Agentúry a ostatné subjekty, ktoré sú členmi IAB Slovakia

Zákony a nariadenia súvisiace s kódexom:

1. Článok  o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva – článok 17 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004
2. Autorský zákon – zákon o Autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
3. Obchodný zákonník  – zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov