Newsletter ochrana osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre účely zasielania IAB newslettra

IAB news je týždenný newsletter zasielaný za  účelom informovania o novinkách a aktuálnom dianí z prostredia digitálnych médií, internetu a internetovej reklamy. Prihlásenie na odber IAB news je dostupné na stránke iabslovakia.sk.

Prihlásením sa k odberu newslettra “IAB news” súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely oslovovania emailom s novinkami z digitálneho sveta prostredníctvom prevádzkovateľa spoločnosti Interactive Advertising Bureau Slovakia, Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 37935968 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvaniazaloženého na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 3 rokoch odo dňa  jeho udelenia.

Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spoločnosť  poskytujúca webovú aplikáciu na rozosielanie emailov a externé dátové úložisko MailChimp. Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny USA (ide o využívanie aplikácie MailChimp), ktorá pristúpila k Privacy Shield a prevádzkovateľ má s ňou uzatvorenú zmluvu. Nedochádza k profilovaniu a ani k automatizovanému rozhodovaniu.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov prevádzkovateľovi nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má  najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov (v prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov), právo na to, aby sa na Vás ako dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania, ktoré však prevádzkovateľ nevykonáva). Ako dotknutá osoba máte súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej  žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné. Prihlásiť sa môže iba osoba staršia ako 16 rokov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: privacy@iabslovakia.sk.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:  emailovou správou zaslanou na adresu privacy@iabslovakia.sk, poštou na adresu prevádzkovateľa (na obálku uviesť odvolanie súhlasu)
a takisto v každom newslettri, ktorý bol doručený, je možnosť sa odhlásiť z odberu.

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy