Pozrite si praktické ukážky, ako preberať obsah na internete

Ako postupovať pri preberaní obsahu na internete?  Odpovedať na túto otázku sa snaží IAB zadefinovaním jednotných pravidiel pre slovenské prostredie online médií v podobe dokumentu Kódex preberania obsahu na internete.

Šesť ukážok ako uplatňovať etické princípy pri preberaní obsahu na internete v praxi

Kódex preberania obsahu na internete je pomerne zložitý právny dokument, na základe ktorého vznikol  zjednodušený extrakt šiestich základných princípov preberania obsahu na internete (k dispozícii aj vo formáte .pdf), určený pre všetkých členov IAB Slovakia, ako aj širokú verejnosť.

Je to šesť konkrétnych pravidiel, pri dodržaní ktorých je možné využívať cudzí obsah na internete bez toho, aby došlo k porušeniu práv jeho pôvodcu. Aby sa týchto šesť základných etických princípov darilo čoraz ľahšie zapracovávať do bežnej praxe redaktorov a vydavateľov slovenských online médií, vznikol manuál – “návod, ako na to”.

Potreba vytvoriť manuál, ktorý ozrejmí najmä odbornej verejnosti používanie Kódexu na zákade konkrétnych príkladoch z praxe, vyplynula zo skúseností z priebežného monitorovania slovenských online médií Etickou komisiou IAB.

Šesť ukážok ako uplatňovať etické princípy pri preberaní obsahu na internete v praxi:

1.princíp

Každý obsah (text, obrázok, video) uverejnený na internete má svojho vlastníka alebo správcu autorských práv.

Na prevzatie celého diela (článku, fotografie, videa) alebo jeho významnej časti na vlastnú verejne dostupnú stránku musím získať súhlas držiteľa práv. Ten môže súhlas poskytovať individuálne na vyžiadanie, alebo ho zahrnúť do svojich všeobecných podmienok.

Ukážka:

2.princíp

Bez súhlasu držiteľa práv môžem odkazovať na cudzí obsah bez použitia podstatných znakov diela.

Napríklad odkazom s využitím titulku článku. Použitie väčšej časti diela si už vyžaduje súhlas držiteľa práv.

Ukážka:

Bez súhlasu držiteľa práv môžem používať cudzí obsah v rámci krátkej citácie pri recenzovaní diela alebo pri informovaní o aktuálnych spravodajských udalostiach v súlade s Autorským zákonom.

Pri tomto spôsobe použitia je dôležité pracovať s cudzím obsahom tak, aby vzniklo nové dielo s novou pridanou hodnotou. Inak nejde o citovanie, ale obyčajné plagiátorstvo.

Ukážka:

Bez súhlasu držiteľa práv môžem vkladať videá, mapy a ďalší obsah do vlastného obsahu tzv. embedovaním, kedy sa prevzatý obsah zobrazuje pomocou kódu poskytovanom na tento účel pôvodcom obsahu.

V každom prípade je nutné dodržiavať obchodné podmienky poskytovateľa kódu.

Ukážka:

3.princíp

S výnimkou odkazovania bez použitia podstatných znakov diela musím v každom prípade prevzatia cudzieho obsahu uviesť zdroj.

Zdroj sa uvádza formou názvu zdrojového servera a hypertextového odkazu vedúceho priamo na podstránku, na ktorej sa pôvodný obsah nachádza. Toto neplatí v prípade, že som sa s držiteľom práv dohodol na inej forme uvádzania zdroja. Pozor, uvedenie zdroja ma nezbavuje povinnosti zabezpečiť, aby prevzatím obsahu neboli porušené práva jeho pôvodcu.
V prípade využitia zvukovo-obrazových záznamov, fotografií, obrázkov a infografík je potrebné uviesť zdroj a autora bezprostredne hneď pri (nad alebo pod) prevzatým objektom.

Ukážka:

4.princíp

Pri citovaní alebo inom preberaní cudzieho obsahu a uvádzaní zdroja uprednostním pôvodný zdroj pred stránkami, ktoré už obsah od niekoho prevzali.

Nepoužívam obsah zo zdroja, o ktorom mám podozrenie, že nedodržiava tieto pravidlá a porušuje práva pôvodných tvorcov obsahu.

Ukážka:

5.princíp

Zaplatením prístupu k obsahu na spoplatnenom serveri mi nevzniká právo na ďalšie zverejňovanie takto získaného obsahu.

Výnimkou sú prípady, kedy som sa s držiteľom práv výslovne dohodol na ďalšom šírení zakúpeného obsahu – napríklad zaplatením prístupu do fotobanky.

Ukážka:

6.princíp

Za obsah vytvorený používateľmi, napríklad v diskusných fórach alebo blogoch, je zodpovedný aj prevádzkovateľ média.

Som povinný dohliadnuť na to, aby moji používatelia nepreberali cudzí obsah v rozpore s týmito pravidlami.

Ukážka:

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy