Úvod / Recommend / Code of Conduct for Content Copyright

Code of Conduct for Content Copyright

Kódex preberania obsahu na internete (ďalej len Kódex)  je záväzným dokumentom prijatým členmi IAB Slovakia. Jeho cieľom je prostredníctvom jasných pravidiel edukovať a štandardizovať trh v oblasti preberania a označovania cudzieho obsahu.  

Kódex sa primárne zameriava na pravidlá a zásady preberania obsahu zverejneného v slovenských médiách. Na tieto pravidlá sa môžu jednotlivé médiá a subjekty odvolať pri úprave vzájomných vzťahov, alebo v prípade riešenia vzájomných sporov v oblasti preberania a označovania obsahu.

Myšlienka, vytvoriť Kódex preberania obsahu na internete, vznikla na pôde IAB Slovakia v roku 2014 ako odpoveď združenia na pribúdajúce praktiky neetického kopírovania obsahu. Publikovanie a často aj komerčné využívanie autorsky nevysporiadaných textov, fotografií a videí poškodzuje nielen záujmy ich autorov. Presmerovanie časti finančných tokov do neeticky podnikajúcich médií spôsobuje, že poctivým subjektom ostáva menej zdrojov na výrobu kvalitného pôvodného obsahu. A to je v konečnom dôsledku proti záujmom čitateľa či diváka. Cieľom Kódexu nie je sankcionovať drobné a podielom nevýznamné porušenia, ale pomôcť identifikovať médiá, ktoré majú na neetickom preberaní obsahu a nerešpektovaní pravidiel postavenú zásadnú časť svojho obsahu.

Pretože Kódex je pomerne zložitý právny dokument, pripravili sme zjednodušený extrakt určený pre všetkých členov IAB Slovakia, ako aj širokú verejnosť pod názvom “Šesť základných princípov preberania obsahu na internete“. Zároveň aby sa týchto šesť základných etických princípov darilo čoraz ľahšie zapracovávať do bežnej praxe redaktorov a vydavateľov slovenských online médií vznikol aj manuál, “návod, ako na to” – praktické ukážky, ako preberať obsah na internete.

Kódex nenahrádza právnu reguláciu v oblasti poskytovania resp. využívania obsahu, iba konkretizuje niektoré zákonné pravidlá a nadväzuje na nich určením ďalších etických zásad. Akékoľvek práva, povinnosti a nároky vyplývajúce  z príslušných právnych predpisov nie sú teda Kódexom dotknuté.

IAB Slovakia zriadila Komisiu pre dohľad nad dodržiavaním kódexu  („Etická komisia“). Etická komisia je osobitným orgánom združenia, ktorého hlavnou pôsobnosťou je tvoriť štandardy etického správania vo forme pravidiel a vykonávať dohľad nad ich dodržiavaním.

V praxi to znamená, že jednotlivé, Kódexom zaviazané subjekty by si mali nastaviť vzťahy a riešiť vzájomné spory  v oblasti preberania a označovania obsahu s odvolaním sa na vytvorené pravidlá a až následne, v prípade nejasností sa obrátiť na Etickú komisiu prostredníctom špeciálneho formulára.
V kompetencii komisie je posudzovať súlad obsahu médií s pravidlami Kódexu, vydávať odporučenia, vysvetlenia a stanoviská zaviazaným subjektom, vykonávať kontroly, predkladať návrhy Správnej rade, ktorá ich následne predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu IAB Slovakia. Komisia je volená a odvolávaná valným zhromaždením IAB Slovakia. Funkčné obdobie členov komisie je 1 rok.

Predseda komisie:
Vladimír Kroupa, News and Media Holding a.s.

Podpredseda komisie:
Branislav Karvaš, Zoznam, s.r.o.

Členovia komisie:
Zuzana Barinková, DIGILINE, spol. s.r.o. 
Martin Dančiak, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Janka Donovalová, Petit Press a.s.
David Csino, MAFRA Slovakia, a.s.
Rastislav Šedaj, Perex a.s.

Spoločnosti zaviazané dodržiavaním Kódexu preberania obsahu na internete:

Prevádzkovatelia vo výskume AIMmonitor
Agentúry a ostatné subjekty, ktoré sú členmi IAB Slovakia


Zákony a nariadenia súvisiace s kódexom:

1. Článok  o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva – článok 17 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004
2. Autorský zákon – zákon o Autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
3. Obchodný zákonník  – zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov