Metodika merania

Aktuálne beží výskum IABmonitor pod metodikou „gemiusOverNight“. V priebehu roka 2023 prejde výskum pod metodiku Constant Panel, ktorá umožní pracovať vydavateľom aj agentúram v jednom online rozhraní. O tejto zmene budeme včas informovať.

Aktuálna metodika a jej významné zmeny

Aktuálne výskum beží na metodike „overNight“, ktorá umožňuje mať dáta k dispozícii 24 hodín od nameraného dňa, týždňa, mesiaca.

Meranie IABmonitor je realizované prostredníctvom systému gemiusAudience™, ktorého havnými súčasťami sú:

  • Merací systém gemiusTraffic, umožňujúci sledovanie používania internetovej stránky pomocou zberných skriptov vložených do zdrojového kódu stránky. Tento systém meria počet návštevníkov (cookies), zobrazenia (PV), strávený čas a pohyb na stránke, taktiež technické parametre použitých zariadení atď.
  • Pop-up panel, ktorý zabezpečuje zber sociodemografických ukazovateľov návštevníkov stránok.
  • Focus panel, ktorý poskytuje udáje o internetovej populácii.

Hlavnou premennou merania je stanovenie počtu reálnych užívateľov meranej webstránky, na rozdiel od iných meraní – napríklad Google Analytics, ktorého meranie návštevnosti je založené len na cookies.

IABmonitor poskytuje údaje nielen o návštevnosti média, ale aj frekvencii a intenzite konzumácie internetového obsahu (počet návštev, počet zobrazení, strávený čas, počet cookies…). Na základe výsledkov pop-panel a odpovedí jeho panelistov výskum poskytuje základné sociodemografické údaje ako pohlavie, vzdelanie, vek, príjmy atď.

Meranie Stream – od mája 2020

Stream meranie prináša napríklad údaje o celkovom počte zrealizovaných video views, počte reálnych užívateľov, priemernom počte video views a počte návštev na jedného užívateľa, priemerný ako aj celkový strávený čas. Nové štatistiky napomôžu mediálnym agentúram k lepšiemu plánovaniu video reklamy.

V nadväznosti na túto zmenu bola doplnená aktuálna metodika merania IABmonitor,  aktualizované Pravidlá pre médiá zapojené do výskumu IABmonitor a vypracovaný implementačný manuál.

Zavedenie mobilného a tabletového panela – od decembra 2019

Od tohto dátumu sú k dispozícii sociodemografické dáta už pre všetky zapojené platformy, vrátane platformy „Total“. S touto zmenou dochádza aj k aktualizácii metodiky stanovenia ukazovateľa „Reálnych užívateľov“, metodika BPS (Behavioral Panel Synthesis).

GemiusOverNight – od apríla 2019

Metodika gemiusOverNight prináša do merania viacero pozitívnych zmien. Ide o najnovší a najmodernejší prístup k online meraniu návštevnosti, ktoré Gemius implementoval vo všetkých krajinách, kde realizuje výskum návštevnosti.

Medzi novinky patria:
  • Výskum prináša denné, týždenné a mesačné dáta nasledujúci pracovný deň po konci meraného obdobia. To znamená, že v prípade denných dát sú napr. pondelkové finálne dáta vrátane sociodemografie dostupné v utorok. Termín produkcie mesačných dát je skrátený z dnešných 16-18 dní na iba 1 deň. Možnosť získať sociodemografické dáta už po prvom dni merania novozapojeného média do IABmonitora bude pridanou hodnotou pre agentúry z hľadiska plánovania reklamy, ale aj médiá z hľadiska predaja reklamného priestoru a sledovania zmien. Dáta budú prezentované v novom interface gemiusRating
  • Zavedenie platforiem PC Home a PC Work, ktoré poskytne dáta o konzumácii obsahu v práci a doma;
  • Presnejšie meranie stráveného času užívateľom na slovenských médiách, ktoré lepšie reflektuje na užívateľské chovanie na jednotlivých platformách.

S gemiusOverNight sú vo všetkých výstupoch prezentované rovnaké hodnoty pre všetky metriky. Neexistuje tu rozdiel medzi dátami v gemiusExplorer a v Online aplikácii (GAR), pretože všetky dáta sú sprocesované a zverejnené do druhého dňa.

IAB Slovakia spoločne s realizátorom neodporúča dáta gemiusOverNight porovnávať s výsledkami merania spred 31.3.2019. Staršie výsledky výskumu nájdu užívatelia k dispoziícii v aplikácii gemiusExplorer a taktiež k stiahnutiu na tejto adrese vo formáte XLS (súbor má velkosť 115MB), prípadne kedykoľvek na vyžiadanie emailom na adrese iabmonitor(zavináč)gemius.sk.

Súbory na stiahnutie

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy