Metodika merania

Aktuálne beží výskum IABmonitor pod metodikou “Constant Panel”. K tejto zmene došlo 1.9.2023.

Aktuálna metodika a jej významné zmeny

1.9.2023 došlo vo výskume k viacerým významným zmenám. Prvou z nich je zmena metodiky, respektíve prechod na Constant panel. Constant panel prináša do aktuálneho merania nový modelovaný panel, ktorý obsahuje veľký počet virtuálnych panelistov. Existencia virtuálneho panelu eliminuje niektoré nedostatky aktuálne využívaného po-up panela, ktorý je realizovaný zberom dát od čitateľov na stránkach médií zapojených do výskumu. Medzi ďalšie výhody novej metodiky patria pripravenosť na cookie-less éru ako aj možnosť využitia pre crossmediálne meranie. Vstup Constant panela celý výskum skvalitňuje, pričom metodika výpočtu reálnych užívateľov ako aj sociodemografických dát ostáva rovnaká. Viac informácií nájdete v dokumente Metodika IABmonitor. Prečítajte si tlačovú správu o zmenách od 1.9.2023 vo výskume IABmonitor

Do 31.8.2023
Od roku 2019 do 31.8.2023 výskum bežal pod metodikou “overNight”, ktorá umožňuje mať dáta k dispozícii 24 hodín od nameraného dňa, týždňa, mesiaca.

Meranie IABmonitor je realizované prostredníctvom systému gemiusAudience™, ktorého havnými súčasťami sú:

  • Merací systém gemiusTraffic, umožňujúci sledovanie používania internetovej stránky pomocou zberných skriptov vložených do zdrojového kódu stránky. Tento systém meria počet návštevníkov (cookies), zobrazenia (PV), strávený čas a pohyb na stránke, taktiež technické parametre použitých zariadení atď.
  • Pop-up panel, ktorý zabezpečuje zber sociodemografických ukazovateľov návštevníkov stránok.
  • Focus panel, ktorý poskytuje udáje o internetovej populácii.

Hlavnou premennou merania je stanovenie počtu reálnych užívateľov meranej webstránky, na rozdiel od iných meraní – napríklad Google Analytics, ktorého meranie návštevnosti je založené len na cookies.

IABmonitor poskytuje údaje nielen o návštevnosti média, ale aj frekvencii a intenzite konzumácie internetového obsahu (počet návštev, počet zobrazení, strávený čas, počet cookies…). Na základe výsledkov pop-panel a odpovedí jeho panelistov výskum poskytuje základné sociodemografické údaje ako pohlavie, vzdelanie, vek, príjmy atď.

Meranie Stream – od mája 2020

Stream meranie prináša napríklad údaje o celkovom počte zrealizovaných video views, počte reálnych užívateľov, priemernom počte video views a počte návštev na jedného užívateľa, priemerný ako aj celkový strávený čas. Nové štatistiky napomôžu mediálnym agentúram k lepšiemu plánovaniu video reklamy.

V nadväznosti na túto zmenu bola doplnená aktuálna metodika merania IABmonitor,  aktualizované Pravidlá pre médiá zapojené do výskumu IABmonitor a vypracovaný implementačný manuál.

Zavedenie mobilného a tabletového panela – od decembra 2019

Od tohto dátumu sú k dispozícii sociodemografické dáta už pre všetky zapojené platformy, vrátane platformy „Total“. S touto zmenou dochádza aj k aktualizácii metodiky stanovenia ukazovateľa „Reálnych užívateľov“, metodika BPS (Behavioral Panel Synthesis).

GemiusOverNight – od apríla 2019

Metodika gemiusOverNight prináša do merania viacero pozitívnych zmien. Ide o najnovší a najmodernejší prístup k online meraniu návštevnosti, ktoré Gemius implementoval vo všetkých krajinách, kde realizuje výskum návštevnosti.

Medzi novinky patria:
  • Výskum prináša denné, týždenné a mesačné dáta nasledujúci pracovný deň po konci meraného obdobia. To znamená, že v prípade denných dát sú napr. pondelkové finálne dáta vrátane sociodemografie dostupné v utorok. Termín produkcie mesačných dát je skrátený z dnešných 16-18 dní na iba 1 deň. Možnosť získať sociodemografické dáta už po prvom dni merania novozapojeného média do IABmonitora bude pridanou hodnotou pre agentúry z hľadiska plánovania reklamy, ale aj médiá z hľadiska predaja reklamného priestoru a sledovania zmien. Dáta budú prezentované v novom interface gemiusRating
  • Zavedenie platforiem PC Home a PC Work, ktoré poskytne dáta o konzumácii obsahu v práci a doma;
  • Presnejšie meranie stráveného času užívateľom na slovenských médiách, ktoré lepšie reflektuje na užívateľské chovanie na jednotlivých platformách.

S gemiusOverNight sú vo všetkých výstupoch prezentované rovnaké hodnoty pre všetky metriky. Neexistuje tu rozdiel medzi dátami v gemiusExplorer a v Online aplikácii (GAR), pretože všetky dáta sú sprocesované a zverejnené do druhého dňa.

IAB Slovakia spoločne s realizátorom neodporúča dáta gemiusOverNight porovnávať s výsledkami merania spred 31.3.2019. Staršie výsledky výskumu nájdu užívatelia k dispoziícii v aplikácii gemiusExplorer a taktiež k stiahnutiu na tejto adrese vo formáte XLS (súbor má velkosť 115MB), prípadne kedykoľvek na vyžiadanie emailom na adrese iabmonitor(zavináč)gemius.sk.

Súbory na stiahnutie

Newsletter

Čerstvé informácie
zo sveta digitálnej reklamy