Úvod / IABmonitor / Metodika a výsledky

Metodika a výsledky

IABmonitor bol do 31. 3. 2019 vedený pod názvom AIMmonitor. Táto zmena názvu ako aj domény (monitor.iabslovakia.sk), na ktorej nájdete verejne dostupné dáta, súvisia s aktualizáciou metodiky a prechodom na metodiku gemiusOverNight. Na tejto stránke nájdete všetky potrebné informácie o aktualizovanej metodike:

Výskum IABmonitor je postavený na riešení gemiusAudience™, ktoré využíva vlastnosti dát získané pomocou site-centric spôsobov zberu informácií, spolu s oddelenými dátami štrukturálnej štúdie (charakteristiky populácie). Predchádzajúca metodika gemiusMultiplatform priniesla možné sledovanie návštevnosti a ostatných veličín na úrovni PC, Phone, Tablet ako aj Total (všetky zariadenia).

Aktualizovaná metodika gemiusOverNight prináša do merania viacero pozitívnych zmien. Ide o najnovší a najmodernejší prístup k online meraniu návštevnosti, ktoré Gemius implementoval vo všetkých krajinách, kde realizuje výskum návštevnosti.
Medzi novinky patria:

  1. Výskum prináša denné, týždenné a mesačné dáta nasledujúci pracovný deň po konci meraného obdobia. To znamená, že v prípade denných dát sú napr. pondelkové finálne dáta vrátane sociodemografie dostupné v utorok. Termín produkcie mesačných dát je skrátený z dnešných 16-18 dní na iba 1 deň. Možnosť získať sociodemografické dáta už po prvom dni merania novozapojeného média do IABmonitora bude pridanou hodnotou pre agentúry z hľadiska plánovania reklamy, ale aj médiá z hľadiska predaja reklamného priestoru a sledovania zmien. Dáta budú prezentované v novom interface gemiusRating.
  1. Zavedenie platforiem PC Home a PC Work, ktoré poskytne dáta o konzumácii obsahu v práci a doma;
  1. Presnejšie meranie stráveného času užívateľom na slovenských médiách, ktoré lepšie reflektuje na užívateľské chovanie na jednotlivých platformách.

S upgradom metodiky dochádza k zmenám v prípade ukazovateľa RU, ktorý má za cieľ lepšie reflektovať zmeny na trhu. Podľa testovacích dát sa očakáva v priemere nárast počtu RU na platforme Total o 4%, pokles na platforme PC o 3% a nárast mobilných platforiem (Smartphone a Tablet) o 3% oproti aktuálnej metodike Multiplatform. Vývoj návštevnosti jednotlivých médií sa môže líšiť v závislosti od charakteristiky ich návštevnosti.

S gemiusOverNight sú vo všetkých výstupoch prezentované rovnaké hodnoty pre všetky metriky. Neexistuje tu rozdiel medzi dátami v gemiusExplorer a v Online aplikácii (GAR), pretože všetky dáta sú sprocesované a zverejnené do druhého dňa.

Od 1.12. bude do merania IABmonitor zavedený aj mobilný a tabletový panel, prostredníctvom ktorých budú k dispozícii sociodemografické dáta už pre všetky zapojené platformy, vrátane platformy „Total“. S touto zmenou dochádza aj k aktualizácii súčasnej metodiky stanovenia ukazovateľa „Reálnych užívateľov“, metodika BPS (Behavioral Panel Synthesis).
Prvé denné dáta si zapojené subjekty do IABmonitor ako i ostatní hráči budú môcť pozrieť 2.12.2019, čiže na druhý pracovný deň, ako umožňuje Overnight metodika zavedená v apríli tohto roka.
Tu nájdete metodiku platnú od 1.12.2019. Podrobnosti o zmenách, ktoré metodika prináša, nájdete aj v tlačovej správe.

IAB Slovakia spoločne s realizátorom neodporúča dáta gemiusOverNight porovnávať s predchádzahúcimi výsledkami merania (do 31.3.2019). Staršie výsledky výskumu nájdu užívatelia v archíve, na doméne archiv.aimmonitor.sk (aktívnej od 1. 4. 2019).

Dokumenty na stiahnutie:
Nová metodika výskumu IAB monitor platná od 1.12.2019
Metodika platná od 1. 4. 2019 do 30.11.2019
FAQ k metodike gemiusOverNight

Výsledky výskumu

GAR

Online aplikácia – GAR, ktorá je umiestnená na webovej stránke monitor.iabslovakia.sk, umožňuje verejný prístup k oficiálnym výsledkom výskumu IABmonitor, ktorým je rebríček Médií zapojených do merania. Taktiež sú dostupné rebríčky s agregovanými dátami médií, ktoré patria pod jedného Prevádzkovateľa, rebríček Kategórií a rebríček Packov, ktoré združujú rôzne služby, podľa požiadavky konkrétneho Prevádzkovateľa. GAR obsahuje denné, týždenné a mesačné dáta, ktoré sú dostupné vždy na nasledujúci deň po skončení meraného obdobia. Metriky dostupné v GAR sú rozdelené podľa platformy z ktorej bola vykonaná návšteva – Total, PC a Phone a Tablet. Sú tu dostupné počty Reálnych užívateľov (RU), Zobrazenia (PV), Návštevy (V), Celkový strávený čas (TTS), Priemerný strávený čas na RU (ATSru) a Priemerný strávený čas na Visit (ATSv).

Dokument na stiahnutie:
Manuál ku GAR

Otázky ohľadom funkcií a metrík zobrazených v GAR zasielajte na IABmonitor(zavinac)gemius.sk.

.GEM

Prostredníctvom aplikácie je možné analyzovať zvolené cieľové skupiny vo vybranom časovom období (deň, týždeň, mesiac). Dostupné metriky sú rovnaké ako v GAR a sú doplnené o informácie o cieľových skupinách, Reach, Duplikácii užívateľov, apod.

Dáta sú dostupné prostredníctvom GEM súboru, ktorý si môžu Kontaktné osoby Prevádzkovateľa stiahnuť cez Knižnicu v aplikácii gemiusExplorer cez menu “Subor” > “Open Overnight data”. Výsledky výskumu sú dostupné vždy nasledujúci pracovný deň. Prístupové údaje k dátam v GEM súbore zašle Realizátor po podpise zmluvy emailom na Kontaktné osoby Prevádzkovateľa.

Otázky ohľadom metodiky, výstupných dát, funkcií a metrík zobrazených v GAR a .GEM zasielajte na IABmonitor(zavinac)gemius.sk. Na rovnakej adrese si môžete dohodnúť aj osobnú konzultáciu aplikácie, analytiky dát a možností využitia v praxi.

Metodika_obr2