Úvod / IABmonitor / Metodika a výsledky

Metodika a výsledky

Výskum online návštevnosti IABmonitor bol do 31. 3. 2019 vedený pod názvom AIMmonitor. Zmena názvu merania v roku 2019, ako aj domény monitor.iabslovakia.sk, na ktorej nájdete verejne dostupné dáta, súvisela s aktualizáciou metodiky a prechodom na metodiku gemiusOverNight.
Nižšie nájdete všetky potrebné informácie o aktualizáciách v metodike merania zoradené chronologicky:

Výskum IABmonitor je postavený na riešení gemiusAudience™, ktoré využíva vlastnosti dát získané pomocou site-centric spôsobov zberu informácií, spolu s oddelenými dátami štrukturálnej štúdie (charakteristiky populácie). Pôvodná metodika gemiusMultiplatform (ktorá bola platná do 1.4.2019) priniesla možné sledovanie návštevnosti a ostatných veličín na úrovni PC, Phone, Tablet ako aj Total (všetky zariadenia).

Aktualizácia metodiky v apríli 2020:

IABmonitor od 1.5.2020 oficiálne spúšťa meranie video obsahu zapojených médií. Od tohto dátumu sa do Stream merania  môžu zapojiť  prevádzkovatelia médií so svojim video obsahom.

Stream meranie prináša napríklad údaje o celkovom počte zrealizovaných video views, počte reálnych užívateľov, priemernom počte video views a počte návštev na jedného užívateľa, priemerný ako aj celkový strávený čas. Nové štatistiky napomôžu mediálnym agentúram k lepšiemu plánovaniu tohto reklamného formátu.

V nadväznosti na túto zmenu bola doplnená aktuálna metodika merania IABmonitor,  aktualizvané Pravidlá pre médiá zapojené do výskumu IABmonitor a vypracovaný implementačný manuál.
Všetky dokumenty k dispozícii na stiahnutie:

Aktuálna metodika platnú od 24.4.2020
Implementačný manuál pre meranie Stream (video obsahu)
Pravidlá internetových médií zapojených do výskumu IABmonitor

Viac podrobností o meraní stream v tlačovej správe.

Aktualizácia metodiky v decembri 2019:

Od 1.12.2019 bol do merania IABmonitor zavedený mobilný a tabletový panel, prostredníctvom ktorých sú k dispozícii sociodemografické dáta už pre všetky zapojené platformy, vrátane platformy „Total“. S touto zmenou dochádza aj k aktualizácii súčasnej metodiky stanovenia ukazovateľa „Reálnych užívateľov“, metodika BPS (Behavioral Panel Synthesis).

Podrobnosti o zmenách, ktoré úprava metodiky priniesla, nájdete aj v tlačovej správe.

Aktualizácia metodiky v apríli 2019:

Aktualizovaná metodika gemiusOverNight prináša do merania viacero pozitívnych zmien. Ide o najnovší a najmodernejší prístup k online meraniu návštevnosti, ktoré Gemius implementoval vo všetkých krajinách, kde realizuje výskum návštevnosti.
Medzi novinky patria:

  1. Výskum prináša denné, týždenné a mesačné dáta nasledujúci pracovný deň po konci meraného obdobia. To znamená, že v prípade denných dát sú napr. pondelkové finálne dáta vrátane sociodemografie dostupné v utorok. Termín produkcie mesačných dát je skrátený z dnešných 16-18 dní na iba 1 deň. Možnosť získať sociodemografické dáta už po prvom dni merania novozapojeného média do IABmonitora bude pridanou hodnotou pre agentúry z hľadiska plánovania reklamy, ale aj médiá z hľadiska predaja reklamného priestoru a sledovania zmien. Dáta budú prezentované v novom interface gemiusRating.
  1. Zavedenie platforiem PC Home a PC Work, ktoré poskytne dáta o konzumácii obsahu v práci a doma;
  1. Presnejšie meranie stráveného času užívateľom na slovenských médiách, ktoré lepšie reflektuje na užívateľské chovanie na jednotlivých platformách.

S upgradom metodiky dochádza k zmenám v prípade ukazovateľa RU, ktorý má za cieľ lepšie reflektovať zmeny na trhu. Podľa testovacích dát sa očakáva v priemere nárast počtu RU na platforme Total o 4%, pokles na platforme PC o 3% a nárast mobilných platforiem (Smartphone a Tablet) o 3% oproti aktuálnej metodike Multiplatform. Vývoj návštevnosti jednotlivých médií sa môže líšiť v závislosti od charakteristiky ich návštevnosti.

S gemiusOverNight sú vo všetkých výstupoch prezentované rovnaké hodnoty pre všetky metriky. Neexistuje tu rozdiel medzi dátami v gemiusExplorer a v Online aplikácii (GAR), pretože všetky dáta sú sprocesované a zverejnené do druhého dňa.

IAB Slovakia spoločne s realizátorom neodporúča dáta gemiusOverNight porovnávať s výsledkami merania spred 31.3.2019. Staršie výsledky výskumu nájdu užívatelia k dispoziícii v aplikácii gemiusExplorer a taktiež k stiahnutiu na tejto adrese vo formáte XLS (súbor má velkosť 115MB), prípadne kedykoľvek na vyžiadanie emailom na adrese iabmonitor(zavináč)gemius.sk.

Podrobnosti o realizovaných zmenách nájdete v tlačovej správe

Dokumenty na stiahnutie:
Aktuálna metodika výskumu IAB monitor platná od 24. 4. 2020
FAQ k metodike gemiusOverNight

Výsledky výskumu

GAR

Online aplikácia – GAR, ktorá je umiestnená na webovej stránke monitor.iabslovakia.sk, umožňuje verejný prístup k oficiálnym výsledkom výskumu IABmonitor, ktorým je rebríček Médií zapojených do merania. Taktiež sú dostupné rebríčky s agregovanými dátami médií, ktoré patria pod jedného Prevádzkovateľa, rebríček Kategórií a rebríček Packov, ktoré združujú rôzne služby, podľa požiadavky konkrétneho Prevádzkovateľa. GAR obsahuje denné, týždenné a mesačné dáta, ktoré sú dostupné vždy na nasledujúci deň po skončení meraného obdobia. Metriky dostupné v GAR sú rozdelené podľa platformy z ktorej bola vykonaná návšteva – Total, PC a Phone a Tablet. Sú tu dostupné počty Reálnych užívateľov (RU), Zobrazenia (PV), Návštevy (V), Celkový strávený čas (TTS), Priemerný strávený čas na RU (ATSru) a Priemerný strávený čas na Visit (ATSv).

Dokument na stiahnutie:
Manuál ku GAR

Otázky ohľadom funkcií a metrík zobrazených v GAR zasielajte na IABmonitor(zavinac)gemius.sk.

.GEM

Prostredníctvom aplikácie je možné analyzovať zvolené cieľové skupiny vo vybranom časovom období (deň, týždeň, mesiac). Dostupné metriky sú rovnaké ako v GAR a sú doplnené o informácie o cieľových skupinách, Reach, Duplikácii užívateľov, apod.

Dáta sú dostupné prostredníctvom GEM súboru, ktorý si môžu Kontaktné osoby Prevádzkovateľa stiahnuť cez Knižnicu v aplikácii gemiusExplorer cez menu “Subor” > “Open Overnight data”. Výsledky výskumu sú dostupné vždy nasledujúci pracovný deň. Prístupové údaje k dátam v GEM súbore zašle Realizátor po podpise zmluvy emailom na Kontaktné osoby Prevádzkovateľa.

Otázky ohľadom metodiky, výstupných dát, funkcií a metrík zobrazených v GAR a .GEM zasielajte na IABmonitor(zavinac)gemius.sk. Na rovnakej adrese si môžete dohodnúť aj osobnú konzultáciu aplikácie, analytiky dát a možností využitia v praxi.

Metodika_obr2