Úvod / Tlačové centrum / Správy / Členovia IAB Slovakia prijali Kódex preberania obsahu na internete a zvolili členov Komisie pre dohľad nad dodržiavaním kódexu (Etická komisia).

Členovia IAB Slovakia prijali Kódex preberania obsahu na internete a zvolili členov Komisie pre dohľad nad dodržiavaním kódexu (Etická komisia).

Bratislava, 5. marec 2015.

Členovia IAB Slovakia prijali Kódex preberania obsahu na internete a zvolili členov Komisie pre dohľad nad dodržiavaním kódexu (Etická komisia).

Kódex preberania obsahu na internete (ďalej len Kódex) obsahuje najmä základné pravidlá, pri ktorých dodržaní je možné využívať cudzí obsah na internete bez toho, aby došlo k porušeniu práv pôvodcu obsahu.
Pravidlá využívania cudzieho obsahu sú rozdelené do 13 bodov, ktoré sa dotýkajú:
využívania cudzieho obsahu, uvádzania zdroja, hypertextových odkazov, citácie, zvukovo-obrazových záznamov, obsahu RSS kanálov, agregátorov, spravodajskej licencie, súborných diel, plateného prístupu k obsahu, obsahu tlačových agentúr, blogov a obsahu tvoreného tretími stranami. Ďalej vymedzuje pôsobnosť a kompetencie Etickej komisie, postup pri zistení porušovania pravidiel a formu zverejňovania zoznamu subjektov, ktoré sa zaviazali
pravidlá dodržiavať, alebo ktoré pravidlá nedodržiavajú.

Kódex by mali dodržiavať všetci členovia IAB Slovakia, všetky médiá merané vo výskume AIMmonitor a signatári, ktorí sa dobrovoľne k nemu prihlásia. Kódex nadobudne účinnosť 1. apríla 2015. Dnešným dňom bol zverejnený na našej web stránke v sekcii AIMmonitor/Zapojenie a odber dát.
1. apríla 2015 zverejníme na našej web stránke samostatnú sekciu, kde bude uvedený zoznam médií, ktoré sú zmluvne alebo člensky zaviazané dodržiavať Kódex, rovnako ako signatárov Kódexu, jeho aktuálnu verziu, ako aj členov Etickej komisie a ďalšie informácie súvisiace s prácou komisie.

Cieľom pravidiel Kódexu je:
• pomôcť tvorcom obsahu chrániť ich práva,
• zjednotiť označenie prevzatého cudzieho obsahu v médiách tak, aby bolo zrejmé, odkiaľ prevzatý obsah pochádza, a tak transparentne umožniť preskúmanie vysporiadania autorských práv k obsahu,
• edukovať médiá a trh,
• zamedziť médiám aby ďalej komerčne (napr. príjmy z reklamy) využívali cudzí obsah, ktorý získali neoprávnene.

V kompetencii Etickej komisie je:
• posudzovať či je alebo nie je obsah médií v súlade s pravidlami Kódexu, a na základe toho vydávať odporúčania pre Správnu radu, pre členov alebo subjekty z trhu, ktoré o to požiadajú,
• predkladať návrhy Správnej rade združenia na základe zistení vyplývajúcich z kontroly dodržiavania pravidiel (vlastná monitorovacia činnosť alebo na základe podnetu),
• navrhovať opatrenia pri porušovaní pravidiel.

Kódex vznikol ako odpoveď združenia na pribúdajúce praktiky niektorých médií s nedovoleným kopírovaním a publikovaním autorsky nevysporiadaného obsahu. Nie je prípustné, aby médiá, ktoré nemuseli vynaložiť na jeho tvorbu takmer žiadne náklady, profitovali takto z práce a vynaloženého úsilia iných. Na druhej strane, na trhu chýbali pravidlá, ktoré by jednoducho pomenovali návod ako označiť a preberať cudzí obsah tak, aby nedochádzalo k porušovaniu práv jeho pôvodcu. Preto jedným z kľúčových cieľov Kódexu je edukácia.

Práca Etickej komisie ako aj Kódex sa momentálne nachádza v prvej fáze, kedy sa niektoré časti Kódexu môžu ďalej upraviť a ujasniť, a to nielen na základe praxe komisie, ale aj na základe vývoja online trhu. Kódex preto v jeho súčasnej podobe považujeme za východisko práce pre Etickú komisiu. Vývojom prejde aj spôsob
spolupráce s členskými agentúrami a ostatnými subjektami, ktoré sa k nemu zaviažu a nebudú patriť do kategórie médií.

Členmi Etickej komisie sú zástupcovia členských médií, či už z redakčnej alebo obchodnej oblasti. Medzi nominovanými kandidátmi boli odborníci, ktorí na tvorbe Kódexu pracovali, ako aj iní zástupcovia členov.

Voľbou si členovia IAB Slovakia vybrali nasledovne:

Jaroslav Matyáš, Trend Holding s.r.o.
Vladimír Kroupa, Spoločnosť 7Plus a.s.
Branislav Karvaš, Zoznam s.r.o.
Peter Bárdy, Azet.sk a.s.
Ivan Sámel, iSita s.r.o
David Csino, MAC TV s.r.o.
Ladislav Kováč, Mafra Slovakia a.s.
Marek Vidovič, Modrý koník s.r.o.
Martin Čorej, Petit Press a.s.
Andrea Szőcsová, Mafra Slovakia a.s.

Komisia pozostáva z 10 členov. Členovia komisie si zvolia svojho predsedu na prvom zasadnutí.

Kódex preberania obsahu