Úvod / Samoregulácia / Kódex spracúvania osobných údajov v digitálnom prostredí

Kódex spracúvania osobných údajov v digitálnom prostredí

S cieľom zjednodušiť procesy v oblasti ochrany osobných údajov v digitálnom prostredí online médiám, ich vydavateľom, menším prevádzkovateľom webstránok i ďalším digitálnym subjektom na Slovensku vydáva združenie pre internetovú reklamu IAB Slovakia „Kódex správania pri spracúvaní osobných údajov v digitálnom prostredí“.

Kódex vypracovala právnická kancelária SEMANČÍN & PARTNERS v úzkej spolupráci s pracovnou skupinou IAB Slovakia pre oblasť Data Protection, a to vzhľadom na nové európske nariadenie GDPR a nový Zákon o ochrane osobných údajov, ktoré vstúpili do platnosti v máji tohto roku.

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky potvrdil, že aktuálne zverejnený Kódex je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie oochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a poskytuje dostatočné primerané záruky ochrany osobných údajov podľa Nariadenia.

Kódex si kladie za cieľ stať sa manuálom a uľahčiť tak digitálnym subjektom cestu pri implementovaní nariadenia GDPR a zároveň zjednodušiť procesy v oblasti ochrany osobných údajov v online prostredí. Obsahuje tiež praktické príklady textácií, ktoré je potrebné sprostredkovať užívateľovi v online priestore v prípade udeľovania súhlasu so spracúvaním jeho osobných dát, ako aj konkrétne príklady osobných údajov.

Daša Karpelová, výkonná riaditeľka IAB Slovakia: „Vzhľadom na to, že jednou zo základných priorít združenia je aj vytváranie štandardov na slovenskom internetovom trhu, vnímame publikovanie Kódexu ako ďalší krok vpred, ktorým zároveň pomôžeme našim členom byť v súlade so zákonom v danej problematike. Aj napriek tomu, že Kódex ešte nie akreditovaný, združenie sa ho rozhodlo sprístupniť všetkým digitálnym subjektom, aby im napomohol ako základné vodítko pri riešení otázok z oblasti GDPR, ktoré musia priebežne riešiť.“

Ku Kódexu môžu pristúpiť členovia IAB Slovakia, ako aj ostatné digitálne subjekty na slovenskom trhu prostredníctvom zaslanej prihlášky združeniu IAB Slovakia.