Úvod / GDPR / Zásady ochrany osobných údajov / Zásady ochrany osobných údajov – zmluvní partneri

Zásady ochrany osobných údajov – zmluvní partneri

Zásady ochrany osobných údajov IAB Slovakia v dodávateľských vzťahoch (zmluvní partneri).

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov ako zástupcu nášho súčasného alebo budúceho dodávateľa alebo obchodného partnera. Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Prevádzkovateľ:
Interactive Advertising Bureau Slovakia, Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 37935968.

Účel spracovania vašich údajov:
Vaše údaje musíme spracovávať preto, aby sme mohli uzatvoriť a zároveň plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete.

Právny základ spracovania údajov:
Právnym základom na spracovanie takýchto údajov je zmluva. Toto spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou, alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní. 

Aké osobné údaje spracúvame:
Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme napríklad vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail.

Ďalší možní prijímatelia osobných údajov:
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú a/alebo zabezpečujú časť našich služieb, napr. tlačiarenské a poštové služby, právni zástupcovia, servisné služby, účtovné služby. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi Klientmi, ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb, ktoré im poskytujeme a oprávneným inštitúciám.

K osobným údajom môžu mať prístup aj naši poverení zamestnanci a poverení zástupcovia členov nášho združenia (prevádzkovateľa). V takom prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak sú poučení ohľadne narábania s takýmito osobnými údajmi a viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Vaše údaje môžu byť poskytnuté ak to vyžaduje zákonná povinnosť napríklad pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií.

Prenos údajov do inej krajiny:
Údaje nebudú prenášané do inej krajiny.

Doba spracovania údajov:
Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov,  a účelu na ktorý boli získané, ak máme oprávnený záujem ich uchovať, napr. až do ukončenia zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty, v rámci ktorej by sme mali byť schopní sa brániť proti právnym nárokom. Z právneho hľadiska sme tiež povinní uchovávať vaše osobné údaje na určitý čas napr. z dôvodu finančných auditov.

Vaše práva ako dotknutej osoby:
Máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Podrobnejšie informácie o vašich právach sa dočítate tu. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva u prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy: privacy@iabslovakia.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: privacy@iabslovakia.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“.

Zásady spracúvania osobných údajov v IAB Slovakia