Úvod / GDPR / Zásady ochrany osobných údajov / Zásady ochrany osobných údajov – podanie podnetu

Zásady ochrany osobných údajov – podanie podnetu

Informácia o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom záujmové združenie právnických osôb Interactive Advertising Bureau Slovakia

Prevádzkovateľ:
Spoločnosť Interactive Advertising Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 37935968, zapísaná v Registri záujmových združení právnických osôb vedeným Obvodným úradom Bratislava, číslo OVVS/2029/2/2005/BC3-TSK, so sídlom Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava (ďalej len “IAB Slovakia”) v postavení prevádzkovateľa, ktorý určil účel a prostriedky spracúvania, spracúva osobné údaje za podmienok uvedených v tejto Informácii o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“).

Účel spracovania a jeho popis:
Podaním podnetu ste nám dobrovoľne poskytli osobné údaje, nakoľko IAB Slovakia nevybavuje anonymné podania podnetov. Tieto údaje potrebujeme na ďalšiu komunikáciu s vami v prípade, že potrebujeme dodatočné informácie ako aj na možnosť informovať vás o výsledku riešenia daného podnetu. Čiže základným účelom je komunikácia s vami a informovanie.

Právny základ:
Právnym základom je oprávnený záujem IAB Slovakia vybavovať iba neanonymné podania podnetov.

Osobné údaje, ktoré spracúvame:
Titul, meno a priezvisko žiadateľa (fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby), email a telefónny kontakt.

Príjemnca osobných údajov a ďalší príjemcovia:
Príjemcom je prevádzkovateľ. K údajom môžu mať prístup oprávnení zamestnanci IAB Slovakia, ako aj oprávnení zástupcovia členov IAB Slovakia (posudzujúci podnet). V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti. 

Doba uchovávania osobných údajov:
Údaje uchovávame iba po dobu riešenia podnetu, osobné údaje budú ihneď alebo najneskôr do 30 dní od vyriešenia podnetu zlikvidované.

Prenesenie údajov do tretích krajín a automatizované rozhodovanie:
Neuskutočňuje sa.

Vaše práva ako dotknutej osoby:
Máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Podrobnejšie informácie o vašich právach sa dočítate tu. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva u prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy: privacy@iabslovakia.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: privacy@iabslovakia.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“.