Úvod / GDPR / Zásady ochrany osobných údajov / Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie

Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie

Vážený úchádzač,

keďže ste sa rozhodli uchádzať o zamestnanie v spoločnosti Interactive Advertising Bureau Slovakia, Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 37935968 – prevádzkovateľ osobných údajov, po podaní žiadosti o prijatie do zamestnania, resp. po začatí výberového procesu na obsadenie vami vybranej voľnej pracovnej pozície, sa toto Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie (ďalej len „vyhlásenie“) bude vzťahovať aj na vás a na vaše osobné údaje.

Toto vyhlásenie slúži na informovanie ako budeme spracúvať vaše osobné údaje získané priamo od vás alebo od tretích strán (napríklad prostredníctvom portal Profesia) počas výberového procesu. Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Účel spracovania vašich údajov:
Nábor zamestnancov – Vaše údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým zisťujeme, či ste kvalifikovaným kandidátom na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Právny základ spracovania údajov:
Oprávnený záujem prijať kvalifikovaných kandidátov na príslušné pracovné pozície.

Aké osobné údaje spracúvame:
Kontaktné údaje – napríklad vaše meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografia; Informácie z vášho životopisu / CV – napríklad informácie o vašich predchádzajúcich zamestnaniach, vzdelaní, zručnostiach, jazykových znalostiach a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete vo svojom životopise uviesť;

Motivačný list – akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodnete uviesť vo svojom motivačnom liste; Zaslanie životopisu prostredníctvom videonahrávky na základe vášho rozhodnutia.

Okrem toho, v závislosti od pozície o ktorú sa uchádzate, môžeme získať informácie aj od tretích strán nasledovne:

Referencie – Môžeme sa rozhodnúť získať referencie od osôb, ktoré s vami pracovali v minulosti. Zjednodušene povedané, budeme tieto osoby kontaktovať, len ak nám poskytnete ich mená a kontaktné údaje.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Ďalší možní prijímatelia osobných údajov:
Na účel získania informácie od tretích strán (ako je uvedené vyššie – referencie), poskytneme im vaše meno a akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby nám poskytli relevantné informácie o vás;

K osobným údajom môžu mať prístup oprávnení zamestnanci prevádzkovateľa a oprávnení zástupcovia členov IAB Slovakia. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Doba uchovávania osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení. To znamená, že vaše údaje uchováme počas trvania výberového konania a vymažeme ich potom, čo vyberieme vhodného kandidáta. Ak na obsadenie pracovnej pozície vyberieme vás, budeme uchovávať vaše osobné údaje v súlade s našimi internými pravidlami uchovávania osobných údajov podľa zákona.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať dlhšiu dobu v prípade ak ste nám poskytli súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.

Vaše práva ako dotknutej osoby:
Máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Podrobnejšie informácie o vašich právach sa dočítate tu. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva u prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy: privacy@iabslovakia.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: privacy@iabslovakia.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“.

Zásady spracúvania osobných údajov v IAB Slovakia