Úvod / GDPR / Zásady ochrany osobných údajov / Vyhlásenie o ochrane súkromia – klienti

Vyhlásenie o ochrane súkromia – klienti

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, v prípade, že sa stávate alebo už ste klientom záujmového združenia právnických osôb Interactive Advertising Bureau  Slovakia (IAB Slovakia), ktoré vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Naším klientom sa najčastejšie stávate zakúpením lístka na rôzne vzdelávacie podujatia ako aj zapojením sa do merania AIMmonitor. Nižšie uvádzame ako budeme spracúvať osobné údaje, ktoré od vás získame počas trvania vášho zmluvného vzťahu s IAB Slovakia. Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na  tomto mieste o tom informovať.

Účel spracovania vašich údajov:
Vaše údaje musíme spracovávať preto, aby sme mohli uzatvoriť a zároveň plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete.

Ďalšie účely:
Administratívne spracovanie databáz ohľadne našich zákazníkov a nimi objednaných službách. Na základe analýzy môžeme napríklad rozhodnúť o efektívnej ponuke služieb pre našich bucúcich zákazníkov;

Vedenie účtovníctva na základe zákonnej povinnosti;

Riešenie sporov, sťažností – môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov na základe oprávneného záujmu;

Dodržiavanie zákona – možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon.

Právny základ spracovania údajov:
Hlavným právnym základom na spracovanie takýchto údajov je zmluva. Toto spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou, alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. Ďalšími právnymi základmi môže byť oprávnený záujem (napríklad fotenie a video záznamy na našich podujatiach o čom vás budeme samozrejme informovať) a zákonná povinnosť.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

Aké osobné údaje spracúvame:
Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme napríklad vaše meno, priezvisko, prípadne mená a priezviská účastníkov eventu, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail. Ďalej môže ísť o údaje ako číslo OP, akademický titul, vaša podobizeň v prípade vytvárania fotografií či video záznamov na našich podujatiach.

Ďalší možní prijímatelia osobných údajov:
Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

  1. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb (napr. účtovna firma, tlačiarenska spoločnosť, servery našich stránok). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi a/alebo v súlade s podmienkami spolupráce, prípadne obchodnými podmienkami;
  2. K osobným údajom môžu mať prístup oprávnené osoby – oprávnení zamestnanci IAB Slovakia a oprávnení zástupcovia členov združenia. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je táto osoba viazaná povinnosťou mlčanlivosti;
  3. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tiež na základe našej zákonnej povinnosti.

Doba spracovania údajov:

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vášho zmluvného vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas tohto vzťahu, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do 30 kalendárnych dní po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

Vaše práva ako dotknutej osoby:
Máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Podrobnejšie informácie o vašich právach sa dočítate tu. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje mohli poskytnúť.

Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva u prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy: privacy@iabslovakia.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: privacy@iabslovakia.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“.

Zásady spracúvania osobných údajov v IAB Slovakia