Úvod / GDPR / Zásady ochrany osobných údajov / Vyhlásenie o ochrane súkromia – klienti vzdelávacích kurzov DIMAQ a certifikácie DIMAQ

Vyhlásenie o ochrane súkromia – klienti vzdelávacích kurzov DIMAQ a certifikácie DIMAQ

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, v prípade, že ste objednávateľom nasledovných služieb a stávate sa naším klientom:

 1. vzdelávacie kurzy DIMAQ (ďalej len “vzdelávací kurz”)
 2. certifikácia DIMAQ (ďalej len “certifikácia”)

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Prevádzkovateľom je Interactive Advertising Bureau  Slovakia (IAB Slovakia), záujmové združenie právnických osôb, IČO: 37935968, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb vedené Obvodným úradom Bratislava, číslo OVVS/2029/2/2005/BC3 -TSK, so sídlom Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava (ďalej len “IAB Slovakia”), ktoré určilo účel a prostriedky spracúvania, spracúva osobné údaje za podmienok uvedených v tomto vyhlásení o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „vyhlásenie“).

Účely spracovania vašich údajov a právne základy spracovania:

 • uzatvorenie a plnenie zmluvy o “certifikácii”. Právnym základom spracovania je uzatvorená zmluva;
 • uzatvorenie a plnenie zmluvy o “vzdelávacom kurze”. Právnym základom spracovania je uzatvorená zmluva;
 • splnenie povinností týkajúcich sa platenia daní vrátane vedenia a ukladania daňových kníh a dokumentov týkajúcich sa vedenia daňových kníh a vedenia účtovných záznamov. Právnym základom spracovania údajov sú právne záväzky vyplývajúce z daňových predpisov (daňová vyhláška, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov právnických osôb) a účtovných predpisov (zákon o účtovníctve);
 • zasielanie ponuky s možnosťami zúčastniť sa na “vzdelávacom kurze” a informácií ohľadne dátumov konania “certifikácie” ak ste neabsolvovali skúšku alebo ste neprešli skúškou vo vami zvolenom dátume. Právnym základom je oprávnený záujem, aby sme vám mohli poskytnúť “vzdelávací kurz” a termíny “certifikácie” organizované IAB Slovakia”;
 • obhajovať sa proti možným nárokom alebo realizovať prípadné nároky v súvislosti so zmluvou – ak vznikne spor vo vzťahu k zmluve. Právnym základom pre spracovanie údajov je náš oprávnený záujem na tom, aby sme sa mohli brániť voči nárokom alebo vymáhať nároky;
 • fotografovanie a tvorba videozáznamu v priebehu “vzdelávacieho kurzu” a “certifikácie” na ďalšiu propagáciu našich služieb v oblasti DIMAQ. Právnym základom spracovania bude oprávnený záujem;
 • administratívne spracovanie databáz ohľadne našich zákazníkov a nimi objednaných služieb. Na základe analýzy môžeme napríklad rozhodnúť o efektívnej ponuke služieb pre našich budúcich zákazníkov. Právnym základom bude oprávnený záujem;
 • dodržiavanie zákona – možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon.

Podrobne spracovanú tabuľku s účelmi, právnymi základmi, dotknutými osobami a príjemcami vašich osobných údajov nájdete tu.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov. Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

Aké osobné údaje spracúvame:
Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme vaše meno, priezvisko, resp. mená a priezviská účastníkov “vzdelávacieho kurzu” a “certifikácie”, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail, číslo OP, akademický titul, vaša podobizeň v prípade vytvárania fotografií či video záznamov na našich podujatiach.

Ďalší prijímatelia osobných údajov:

 1. Interactive Advertising Institute Sp. z o.o. so sídlom Puławska 39/77, 02-508 Varšava za účelom umožnenia zúčastniť sa “certifikácie” a “recertifikácie” pre zachovanie platnosti získaného certifikátu nakoľko na registráciu sa využíva technologická platforma tohto prijímateľa.
 2. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb (napr. účtovná firma, tlačiarenska spoločnosť, prevádzkovateľ našej webovej stránky). V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi a/alebo v súlade s podmienkami spolupráce, prípadne obchodnými podmienkami;

K osobným údajom môžu mať prístup oprávnené osoby – oprávnení zamestnanci IAB Slovakia a oprávnení zástupcovia členov združenia – tréneri DIMAQ. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je táto osoba viazaná povinnosťou mlčanlivosti;

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tiež na základe našej zákonnej povinnosti.

Doba spracovania údajov:

Vaše osobné údaje budeme spracúvať počas plnenia zmluvy o službách vrátane doby platnosti získaného certifikátu DIMAQ. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu. Vaše osobné údaje si ponecháme v daňových a účtovných záznamoch až do uplynutia platnosti záväzkov vyplývajúcich z daňových a účtovných predpisov.

Vaše práva ako dotknutej osoby:
Máte právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Podrobnejšie informácie o vašich právach sa dočítate tu. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

O vašej požiadavke/požiadavkách budeme tiež informovať ostatné strany, ktorým sme vaše osobné údaje poskytli.

Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva u prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailovej adresy: privacy@iabslovakia.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: privacy@iabslovakia.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“.