Viac o GDPR:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sk
Úrad na ochranu osobných údajov:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/