Úvod / IABmonitor / Zapojenie a odber dát

Internetové médiá – zapojenie do merania

V prípade, že ste, alebo zastupujete reklamné internetové médium, máte možnosť zapojiť sa do merania IABmonitor (iabmonitor.sk) a získať tak auditované výsledky návštevnosti a sociodemografický profil vašich domén. Základným cieľom  projektu IABmonitor je poskytnúť tieto  údaje zapojeným médiám slovenského internetu, ktoré ďalej slúžia mediálnym a internetovým agentúram a zadávateľom reklamy na plánovanie, nákup a vyhodnocovanie kampaní.

Máte záujem o meranie IABmonitor? Stiahnite si a pošlite nám podklad pre zaradenie do IABmonitor.

Základné vstupné podmienky pre zaradenie do merania IABmonitor:

 • médium, alebo médiá, ktoré prevádzkovateľ žiada zaradiť, majú na stránke zverejnený cenník reklamy;  
 • prevádzkovateľ, ktorý žiada o zaradenie, je vlastníkom médií alebo výhradne zastupuje tieto médiá v predaji reklamného priestoru (doložené čestným prehlásením); 
 • obsah stránok je autorsky vysporiadaný a v súlade s Kódexom preberania obsahu na internete (posudzuje Etická komisia);
 • obsah stránok je v súlade s Pravidlami pre internetové médiá zaradené do výskumu IABmonitor (posudzuje Metodická komisia);
 • Obsah stránok je v súlade s platnými právnymi predpismi (posudzuje Správna rada);
 • Vstup a meranie domény do /  v IABmonitore je podmienený dodržiavaním ustanovení a princípov  aktuálneho Etického kódexu novinára (posudzuje Etická komisia). Etický kódex novinára vydala Asociácia na ochranu novinárskej etiky SR (AONE), ktorej je IAB Slovakia členom a jeho aktuálne znenie je zverejnené na webe Tlačovo-digitálnej rady SR: https://trsr.sk/wp-content/uploads/Eticky_kodex.pdf. 
 • Médium môže byť zaradené do merania len v prípade, že členovia Metodickej a Etickej komisie, Správnej rady alebo niektorý z členov IAB Slovakia nevznesú voči takémuto zaradeniu relevantné námietky. V prípade ak sú takéto námietky vznesené a doručené na Správnu radu a v prípade pochybností o relevantnosti týchto námietok, Správna rada môže požiadať o vyjadrenie všetkých členov IAB Slovakia prostredníctvom hlasovania. Médium nemôže byť prijaté do merania pokiaľ členovia IAB nadpolovičnou väčšinou platných hlasov prislúchajúcich jednotlivým členom vyjadria nesúhlas so zaradením žiadateľa do merania a to hlasovaním na valnom zhromaždení alebo per-rollam hlasovaním.

Rozhodnutie o zaradení média alebo médií žiadateľa do výskumu IABmonitor na základe vyššie uvedených vstupných podmienok oznámi žiadateľovi výkonný manažér IAB Slovakia.

Na zaradenie do merania nie je právny nárok.

Vyššie uvedené „vstupné podmienky“ pre zaradenie do merania IABmonitor musia byť médiom plnené aj počas zaradenia v IABmonitore. To znamená, že médium, ktoré vstupné podmienky prestalo spĺňať, môže byť z merania vylúčené pokiaľ niektorý z členov IAB Slovakia vznesie námietku, ktorá sa ukáže ako oprávnená.

Na stiahnutie vo formáte PDF:
Základné vstupné podmienky pre zaradenie do merania IABmonitor (platné od 1. 8. 2020)

Prečo zaradiť Vašu stránku do IABmonitor?

 • nezávislý auditovaný rebríček návštevnosti médií, ktorý slúži na verejnú prezentáciu výsledkov;
 • jednotný systém merania návštevnosti a rovnaké pravidlá pre všetky merané stránky zaručujú objektívne porovnateľné výsledky merania;
 • výstupom merania je odhad Reálnych užívateľov na rozdiel od iných meraní návštevnosti napríklad Google Analytics, ktoré vychádza z cookies – pozri v čom sú rozdielne tieto merania;
 • potenciálne zvýšenie príjmov z reklamy, kedže IABmonitor slúži nielen na meranie návštevnosti a poskytovanie dát, ale najmä na plánovanie reklamy pre internetové a mediálne agentúry prostredníctvom sociodemografických dát a definovania cieľových skupín v nástroji gemiusExplorer.

Máte záujem o meranie IABmonitor? Stiahnite si a pošlite podklad pre zaradenie do IABmonitor

Internetové a mediálne agentúry – odber sociodemografických dát

Našimi klientmi sú internetové agentúry a najväčšie mediálne domy, ktoré využívajú dáta na plánovanie a vyhodnocovanie internetových reklamných kampaní. Vzhľadom na to, že IABmonitor je jediné auditované a verejne prístupné meranie na Slovensku, médiá sú do IABmonitor zaraďované podľa rovnakých a kontrolovaných pravidiel a merané jednotnou metodikou, dáta IABmonitor slúžia na verejné prezentácie o dosahovaných výsledkoch a sile internetových médií pred súčasnými, ako aj potenciálnymi zadávateľmi reklamy.

Máte záujem o dáta IABmonitor? Kontaktujte nás.