Úvod | Výdavky do reklamy | Objemy internetovej reklamy (SK)

Objemy internetovej reklamy (SK)

V roku 2016 výdavky do internetovej reklamy na Slovensku presiahli hranicu 112 miliónov Eur. Podľa zdeklarovaných príjmov členov združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia a klasifikovaného odhadu AdEx komisie výdavky do internetovej reklamy medziročne rástli o 23,2%.

Od roku 2012 ide o najvyššie dosiahnuté medziročné percento rastu. V absolútnej hodnote je na čele reklamných formátov bannerová reklama s 28,4% percentom rastu. Pod jej medziročný nárast sa postupne podpisujú každoročné rasty programmatic reklamy, videa a mobilnej reklamy. Tento trend je zachytený aj v deklaráciách členských médií: programmatic zaznamenal 47% rast, mobilná display reklama 46% rast a video reklama 29% nárast oproti roku 2015. Celkovo však tieto tri kategórie v roku 2016 tvoria len 30% podiel na bannerovej reklame deklarovanej členmi IAB Slovakia.

Vyhľadávanie si urdžiava pevnú pozíciu, ale jeho celkový podiel na reklamných výdavkoch v porovnaní s predošlým rokom o málo klesol.

Najvyššie percento medziročného nárastu zaznamenala položka Other, v ktorej sú zahrnuté viaceré formy reklamy, tie však samostatne v absolútnych hodnotách nevykazujú vysoké čísla. Spomedzi týchto formátov najviac výdavkov smeruje do natívnej reklamy, PR článkov a affiliate marketingu. Natívna reklama dosiahla medzi členskými médiámi 90% rast v porovnaní s rokom 2015.

Tabuľka č.1 – Vývoj výdavkov do internetovej reklamy 2012 – 2016 a medziročné % rastu reklamných kategórií.
* v roku 2014 nastala zmena metodiky, následne bola ešte upravená v roku 2015. AdEx komisia rozhodla o prerozdelení výdavkov v rámci niektorých položiek reklamných kategórií. Preto nie je možné spätné porovnávanie naprieč kategóriami. Výsledky za roky 2015 a 2016 sú porovnateľné. Metodika kopíruje odporúčania IAB Europe.

Michal Žatkuliak, predseda Správnej rady združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia: „Neustále bude čoraz viac značiek presúvať väčšiu časť svojich budgetov z klasických médií do digitálu a vznikne ďalší priestor na rast výdavkov do internetovej reklamy aj v nasledujúcom období. Tento mediatyp stále rastie v celkovom podiele zásahu a aj v strávenom čase, pre niektoré cieľové skupiny je dokonca najdôležitejším mediatypom zo všetkých. Z hľadiska získania čo najpresnejších výsledkov ohľadne výdavkov do internetovej reklamy sme na pôde Správnej rady otvorili diskusiu o ďalších nových možnostiach ich monitorovania. Do úvahy prichádza aj auditovanie finančných tokov do internetovej reklamy cez médiá ako aj agentúry prostredníctvom audítorskej spoločnosti, čo by zabezpečilo oveľa presnejší odhad výdavkov do reklamy nadnárodných platforiem.“

Graf č. 1 – Vývoj výdavkov do internetovej reklamy 2012 – 2016 v absolútnych hodnotách

Graf č. 2 – Vývoj percentuálneho rastu výdavkov 2012 – 2016

Graf č. 3– Podiel jednotlivých reklamných kategórií na celkových výdavkoch do reklamy 2016

Údaje pozostávajú z media-net-net hodnoty reklamy na členských serveroch IAB Slovakia (aktuálne 19) a kvalifikovaného odhadu IAB Slovakia tržieb slovenských a medzinárodných nečlenských serverov.

V roku 2015 dosiahli výdavky do internetovej reklamy na Slovensku hodnotu 91 mil. Eur a v medziročnom porovnaní šlo o 20,5%-ný nárast. Oproti ostatným mediatypom, ktoré monitoruje spoločnosť TNS Slovakia, je online médiom s druhým najvyšším medziročným rastom.

Podľa AdEx Benchmark – monitoring výdavkov IAB Europe, ktorý pokrýva 27 európskych krajín (vrátane Slovenska) v roku 2016 výdavky do internetovej reklamy v Európe dosiahli výšku 41,8 mld.Eur a zaznamenali nárast o 12,2 % oproti roku predchádzajúcemu. V roku 2015 online prvýkrát predbehol TV, keď výdavky dosiahli hodnotu 36,2 mld. Eur s medziročným nárastom 13,1%.

Na stiahnutie:
Vývoj výdavkov do internetovej reklamy v rokoch 2004 – 2016