Úvod / Tlačové centrum / IAB v médiách / Prieskum IAB: Dve tretiny marketérov hodnotí svoje vedomosti v digitále známkou 3 a horšou

Prieskum IAB: Dve tretiny marketérov hodnotí svoje vedomosti v digitále známkou 3 a horšou

Zlepšiť sa chcú v stratégii digitálnej komunikácie a celkovom prehľade v digitálnom marketingu.

Koncom roka 2020 sme v najväčšom digitálnom združení IAB Slovakia zrealizovali prieskum zameraný na marketingových pracovníkov. Robili sme ho s cieľom získať informácie, ktoré pomôžu zdokonaliť a prispôsobiť náš vzdelávací program v digitálnom marketingu DIMAQ súčasným potrebám a očakávaniam marketérov. Bol realizovaný dotazníkovou online formou a tu vám z neho prinášame pár informácií.

Z prieskumu vyplýva, že aktuálne sa marketér v rámci svojej pracovnej pozície venuje viacerým digitálnym disciplínam. V priemere účastníci označili až 5 disciplín digitálneho marketingu, ktorým sa venujú súčasne. Tento výsledok aj korešponduje s ponukami práce pre oblasť marketingu, v ktorých zamestnávatelia požadujú vo väčšine prípadov pomerne širokú škálu vedomostí a zručností.

V akých digitálnych disciplínach sa marketéri chcú zlepšiť?

Jednoznačne vyhrala stratégia digitálnej komunikácie, ktorá je základným pilierom pre dosiahnutie stanovených cieľov spoločnosti. Na druhom mieste sa umiestnil celkový prehľad v digitále, ktorý vzhľadom na prepojenosť jednotlivých disciplín má takisto vplyv na celkový výsledok komunikácie značky.

Medzi vzdelávacie kurzy, ktoré zastrešujú ucelený pohľad na digitálny marketing patrí napríklad DIMAQ Akadémia, ktorá je súčasťou vzdelávacieho programu z dielne IAB Slovakia. Venuje sa až dvanástim špecifickým témam, medzi ktorými je zahrnutých aj top 7 tém, v ktorých sa marketéri chcú zlepšovať. Naviac v tomto roku boli pridané do portfólia detailne spracované workshopy na témy, o ktoré respondenti prejavili v prieskume záujem. Týkajú sa oblasti natívnej reklamy, stratégie digitálnej komunikácie, psychológie nákupu a customer journey.

​Ako hodnotia marketéri svoje vedomosti z digitálneho marketingu?

Len 8 percent respondentov ohodnotilo svoje vedomosti na výbornú. Až 69 percent respondentov subjektívne ohodnotilo svoje vedomosti ako dobré až nedostatočné.

Čo je dôležité pri výbere kurzu?

Neprekvapí, že na prvej priečke sa ocitli obsah kurzu a uplatnenie vedomostí v praxi. Preto by značky mali investovať v rámci doplnkového vzdelávania do kurzov, ktoré sú podporené workshopmi, modelovými príkladmi a úlohami, casestudies. Takisto lektori by mali prichádzať z reálnej praxe.

Za najmenej dôležitý aspekt označili respondenti certifikát napriek tomu, že mnoho personalistov, zamestnávateľov si pri výberovom procese všímajú postupné dopĺňanie si vedomostí kandidátov prostredníctvom kurzov, ktoré sú po záverečnej skúške potvrdené certifikátom či diplomom.

Kto rozhoduje o doplnkovom vzdelávaní a akou formou prebieha?

Dvadsať účastníkov prieskumu označilo, že do rozhodovacích procesov o doplnkovom vzdelávaní vstupujú viaceré úrovne vedenia spoločnosti. K najviac využívaným spôsobom doplnenia vedomostí patria účasť na konferenciách, webinároch, workshopoch a prostredníctvom externých špecializovaných kurzov.

Na prieskume participovalo 72 účastníkov od rôznych zadávateľov reklamy v nasledovnom zložení:

  • Head of Marketing 18 %,
  • Marketing Manager 14 %,
  • Account Manager (digitál) 13 %,
  • Digital Specialist 10 %,
  • Digital Marketing Manager 7 %,
  • Head of Digital 4 %,
  • Social Media Manager 4 %,
  • Teamleader Employer Branding 4 %,
  • Ostatné 26 % – viacero úzko špecifických pozícií

Autorka: Daša Karpelová, riaditeľka IAB Slovakia
Článok bol uverejnený na portáli o médiach, reklame a marketingu Stratégie.sk 23. februára 2021.