Úvod / GDPR / Zásady ochrany osobných údajov / Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre účely súťaže o miesto na DIMAQ Akadémii

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre účely súťaže o miesto na DIMAQ Akadémii

Zapojením sa do súťaže a poskytnutím informácií o vašom mene, priezvisku a e-mailovej adrese, ktoré uvediete na Instax fotografii zhotovenej na mieste konania súťaže (konferencia Digital Rulezz, Stará tržnica) súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a fotografia na účel participácie na súťaži, možnosti výhry a možnosti kontaktovať výhercu spätným emailom za účelom realizácie výhry. Prevádzkovateľom osobných údajov je  Interactive Advertising Bureau Slovakia, Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 37935968. Štatút súťaže bude prístupný priamo na mieste konania súťaže ako aj na webovej stránke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý bol vyjadrený vašou aktívnou participáciou na súťaži spolu so sprostredkovaním vašich osobných údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané počas doby 6 mesiacov a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

Po 6 mesiacoch od konania súťaže budú osobné údaje zlikvidované.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má  viaceré práva:
právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba si môže uplatniť právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  1. prostredníctvom e-mailovej adresy: privacy@iabslovakia.sk
  2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: privacy@iabslovakia.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“.

Zásady spracúvania osobných údajov v IAB Slovakia