Úvod / Legislatíva / Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre účely súťaže

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre účely súťaže

Vložením vašej mailovej adresy v príslušnej časti dotazníka súhlasíte so spracúvaním osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa na účel participácie na súťaži a možnosti kontaktovať výhercu spätným emailom za účelom realizácie výhry. Prevádzkovateľom osobných údajov je  Interactive Advertising Bureau Slovakia, Zochova 754/6-8, 811 03 Bratislava, IČO: 37935968.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania účelu – vyžrebovanie výhercu, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.

Po ukončení súťaže budú osobné údaje zlikvidované.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má  viaceré práva:
právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba si môže uplatniť právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  1. prostredníctvom e-mailovej adresy: privacy@iabslovakia.sk
  2. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: privacy@iabslovakia.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“.

Zásady spracúvania osobných údajov v IAB Slovakia