Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané počas doby trvania účelu, na ktoré boli osobné údaje poskytnuté a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. Súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané s osobnými údajmi na ten istý účel.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby.

Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

– spoločnosť zabezpečujúca službu posielania e-mailov (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp).

Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa uskutočňuje do krajiny USA, prostredníctvom zasielania e-mailov na uvedenú e-mailovú adresu pomocou aplikácie MailChimp na zasielanie e-mailov, ktorú prevádzkuje spoločnosť The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA, ktorá sa zúčastňuje a potvrdila dodržiavanie pravidiel EU-U.S. Privacy Shield Framework a Swiss-U.S Privacy Shield Framework. Viac o podmienkach spracúvania osobných údajov zo strany spoločnosti prevádzkujúcej MailChimp nájdete na ich webovej stránke https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Dotknutá osoba má  viaceré práva:
právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba si môže uplatniť právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to nasledujúcimi spôsobmi:

  1. prostredníctvom linku, ktorý je uvádzaný na konci každého zaslaného emailu
  2. prostredníctvom e-mailovej adresy: privacy@iabslovakia.sk
  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorú môže dotknutá osoba kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania svojich práv podľa Nariadenia GDPR; kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa: e-mail: privacy@iabslovakia.sk alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa s označením: „zodpovedná osoba GDPR“.

 


Viac o GDPR:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sk
Úrad na ochranu osobných údajov:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/