Úvod / Etická komisia

Etická komisia

Etickú komisiu IAB tvorí tím odborníkov na etické správanie sa pri práci s online obsahom. Sú to ľudia s praxou a názorom, podloženým niekoľkoročnými skúsenosťami zo slovenských online vydavateľstiev a agentúr. Od februára 2019  je predsedom Adam Zavřel, vedúci online spravodajstva TV JOJ z portfólia spoločnosti MAC TV.

Existencia Etickej komisie má praktický význam pre fungovanie redaktorov slovenských online médií, editorov, bloggerov, jednoducho všetkých tvorcov online obsahu.  Pomáha im pochopiť ako pracovať s obsahom na internete bez porušovania práva na copyright.

Ak si redaktor nie je istý ako použiť vo svojom článku cudzí text či fotografiu, môže sa dopátrať k správnemu (rozumej etickému) riešeniu cez články a návody na našej webstránke. Nájde ako používať v článkoch na internete cudzie fotografie alebo ako preberať cudzie texty a nekradnúť. Alebo praktické ukážky ako preberať obsah na internete.

A takisto to platí v obrátenom garde. Ak redakcia zistí, že bol ich autorský obsah bez predchádzajúceho súhlasu použitý v inom médiu, a dané médium na upozornenie, že to nie je v poriadku, nereaguje, môže redaktor nahlásiť neetické preberanie obsahu ľudom z Etickej komisie. Takýchto podnetov od začiatku svojho fungovania Etická komisia riešila už desiatky. Vyjadrené v číslach:

1/ Podnety z externého prostredia

Do decembra 2020 prijali  45 podnetov na porušenie Kódexu, z toho ako oprávnených  bolo vyhodnotených  27 podnetov. Takže 60 % prijatých podnetov bolo relevantných.

Napomenutia na základe prijatého podnetu sú vydané v každom prípade, ktorý bol uznaný Etickou komisiou ako oprávnený, takže EK vydala 27 výziev na nápravu porušenia Kódexu preberania obsahu na internete.

 

2/ Porušenia nájdené v rámci pravidelného interného monitoringu online médií

Okrem podnetov prijatých z externého prostredia Etická komisia rieši aj súlad obsahu webových stránok  s Kódexom preberania obsahu na internete  interne cez pravidelné monitoringy. Monitoruje tie weby, ktoré sú merané v IABmonitore.

Na základe monitoringov dosiaľ vydala EK ďalších 72 upozornení na odstránenie nedostatkov v obsahu webov súvisiacich s porušením Kódexu.

Za rok 2016 bola odoslaná výzva na nápravu 8 prevádzkovateľom médií na ich 12 doménach.
Za rok 2017 bola odoslaná výzva na nápravu 17 prevádzkovateľom médií  na ich 24 doménach.
Za rok 2018 bola odoslaná výzva na nápravu 11 prevádzkovateľom médií na ich 14 doménach.
Za rok 2019 bola odoslaná výzva na nápravu 19 prevádzkovateľom médií na ich 24 doménach.
Za rok 2020 bola odoslaná výzva na nápravu 7 prevádzkovateľom médií na ich 8 doménach.

Rozhodnutia Etickej komisie  sa opierajú o samoregulačný nástroj – Kódex preberania obsahu na internete, ku dodržiavaniu ktorého sa zaviazali členovia IAB.  Jej rozhodnutia majú odporúčací charakter, EK nedisponuje žiadnymi právne podloženými nástrojmi na sankcionovanie média, ktoré Kódex porušilo. Avšak v prípade členov IAB porušovanie Kódexu môže viesť až k vylúčeniu prevádzkovateľa média zo združenia a jeho vylúčenie z merania IABmonitor.  V prípade podnetov, ktoré sa týkajú prvenstva  informácie či článku, publikoveného na internete nemá EK nástroje na to, aby vierohodne dozistila, kto napísal článok prvý.

Vzhľadom na to, že Kódex bol uvedený do praxe viac ako pred tromi rokmi, súčasná Etická komisia ho aktualizovala. Posledné zmeny vstúpili do platnosti v apríli 2020. Hlavným cieľom je prísnejšie nastaviť pravidlá pri práci s online obsahom tak, aby nebolo porušované právo na copyright slovenskými internetovými médiami a webstránkami.

Na nefér praktiky pri preberaní obsahu v online prostredí má zmysel upozorňovať a nevzdávať úsilie o zvyšovanie povedomia o etických prinípoch pri práci s obsahom na internete.