Úvod | AIMmonitor | Vývoj návštevnosti slovenského internetu v prvom polroku 2017

Vývoj návštevnosti slovenského internetu v prvom polroku 2017

Fotografia: Thomas Vanhaecht / Pexels

1. Koľko Slovákov je online?

V súčasnosti takmer 79% ľudí starších ako 12 rokov zo Slovenskej republiky pristupuje na internet.

Tabuľka č.1 – Porovnanie celkovej populácie vo veku 12+ v SR a počet internetových užívateľov podľa prieskumu agentúry Focus vo veku 12+

SpravaAIM2017_Tabulka1

Zdroj: Štatistický úrad SR k 31.12.2016 / Prieskum agentúry Focus

2. Koľko užívateľov chodí na slovenské weby?

V nasledovných dátach vychádzame z výsledkov merania prieskumu AIMmonitor, ktorý okrem verejne dostupnej online aplikácie poskytuje zazmluvneným odberateľom aj mesačné sociodemografické dáta o slovenských užívateľoch.

AIMmonitor je auditované meranie návštevnosti najväčších slovenských médií a stránok pôsobiacich na slovenskom internetovom trhu ( viac o AIMmonitor ).

AIMmonitor poskytuje ukazovatele ohľadne návštevnosti na dvoch úrovniach z hľadiska geolokácie:

 1. VŠETCI (návštevnosť jún 2017 – 4 538 417 reálnych užívateľov) – tento parameter zahŕňa všetkých úžívateľov zo Slovenska + ostatní, ktorí chodia na slovenské stránky zo zahraničia.
 2. SK (návštevnosť jún 2017 3 543 655 reálnych užívateľov) – tento parameter zahŕňa všetkých úžívateľov zo Slovenska a práve s týmto ukazovateľom pracujeme pri väčšine analýz dát nižšie a sociodemografických dátach.
 3. OSTATNÍ – tí, ktorí chodia na slovenské stránky zo zahraničia.

AIMmonitor poskytuje ukazovatele ohľadne návštevnosti samostatne aj za jednotlivé platformy (zariadenia) a to nasledovne:

 1. Desktop (PC) – ide o návštevnosť (iné ukazovateľe) na platforme desktopov (počítačov).
 2. Mobil + Tablet – ide o návštevnosť (iné ukazovateľe) na platforme mobilných zariadení a tabletov.
 3. Total – ide o návštevnosť (iné ukazovatele) na všetkých platformách spolu (PC + Mobil + Tablet)

2.1. Vývoj návštevnosti

V priemere za prvý polrok 2017 navštívilo stránky merané v AIMmonitore mesačne cez 3,5 milióna reálnych užívateľov  zo Slovenska ( nie cookies – pozri rozdiel ). V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016 ide o medziročný 3% nárast ako ukazuje tabuľka číslo 2.

Tabuľka č.2 – Vývoj a porovnanie počtu reálnych užívateľov zo Slovenska

SpravaAIM2017_Tabulka2

Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius, RU SK užívatelia zo Slovenska január – jún 2016 a 2017 (total = všetky platformy)

Priemerná mesačná návštevnosť zo Slovenska na PC platforme za prvý polrok 2017 dosiahla úroveň 3 363 255 reálnych užívateľov.
Priemerná mesačná návštevnosť zo Slovenska na mobilných platformách za prvý polrok 2017 dosiahla úroveň 2 140 993 reálnych užívateľov.
Výrazný rast sme zaznamenali v počte užívateľov na mobilných zariadeniach, medziročne ide až o 17%, v prípade PC platformy ide o nárast v podobe necelého percenta.

Graf č.1 – Vývoj ukazovateľa počet Reálnych užívateľov zo Slovenska na platforme Desktop (PC) v prvom polroku 2016 a 2017

SpravaAIM2017_Graf1

Zdroj: : AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius, RU SK užívatelia zo Slovenska január – jún 2016 a 2017, platforma PC

Graf naznačuje, že krivka vývoja navštevnosti v roku 2017 viac menej kopíruje rok 2016. Najsilnejšími mesiacmi v návštevnosti cez desktop boli mesiace február a máj.

Graf č.2 – Vývoj ukazovateľa počet Reálnych užívateľov zo Slovenska na platforme Mobil v prvom polroku 2016 a 2017

SpravaAIM2017_Graf2

Zdroj: : AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius, RU SK užívatelia zo Slovenska január – jún 2016 a 2017, platforma Mobil

Zatiaľ čo v roku 2016 išlo na platforme Mobil o kontinuálny rast návštevnosti počas celého prvého polroka, v roku 2017 v máji návštevnosť mierne klesla a v júni sa dotiahla na predchádzajúce čísla. V priemere však medziročne návštevnosť cez mobilné zariadenia vzrástla o 17%.

2.2. Reach AIMmonitor

Až 95% všetkých internetových užívateľov zo Slovenska navštevuje minimálne jedno a viac médií zaradených do AIMmonitor.

Tabuľka č.3 – Podiel návštevníkov zo Slovenska na weboch AIMmonitor na celkovej internetovej populáci v SR

SpravaAIM2017_Tabulka3

Zdroj: Prieskum agentúry Focus / AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius, parameter RU SK, platforma Total,  jún 2017

3. Akí užívatelia chodia na slovenské weby a čo robia na slovenských stránkach?

3.1. Koľko je na slovenskom internete žien a mužov a aké je zastúpenie pohlavia v porovnaní s reálnou populáciou na Slovensku?

Zastúpenie mužov a žien na slovenskom internete viac menej kopíruje rozdelenie aj v celkovej populácii Slovenska vo veku 12+. Na stránky AIMmonitora chodí 72% všetkých slovenských žien vo veku 12+ a 69% slovenských mužov vo veku 12+.

Slovenské médiá merané v AIMmonitor navštevovalo cez platformu PC za prvý polrok 2017 viac žien (o 6%, vypočítané zo spriemerovaných čísel návštevnosti za január až jún 2017).

Tabuľka č.4 – Demografické zastúpenie podľa pohlavia

SpravaAIM2017_Tabulka4

Zdroj: Štatistický úrad SR k 31.12.2016 / AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius, parameter RU SK užívatelia zo Slovenska cez platformu PC priemer za mesiace január – jún 2017

3.2. Aké najvyššie dosiahnuté vzdelanie má najpočetnejšia skupina internetových návštevníkov?

Najväčšiu skupinu internetovej populácie tvoria návštevníci so stredoškolským vzdelaním s maturitou a nadstavbou, spolu tvoria až 41%. Po nich nasledujú užívatelia so stredoškolským vzdelaním bez maturity (22%) a prvú trojicu uzatvárajú užívatelia s vysokoškolským vzdelaním (21%).

Graf č.3 – Počet a podiel internetových užívateľov podľa dosiahnutého najvyššieho vzdelania

SpravaAIM2017_Graf3

Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius – sociodemografické dáta – parameter vzdelanie, jún 2017 RU SK na platforme PC (Poznámka: Dáta nevieme poskytnúť naprieč všetkými platformami teda aj za “Mobil” nakoľko neexistuje sociodemografický panel pre mobilnú populáciu.)

3.3. Aká je veľkosť internetovej populácie podľa veku?

Vzhľadom na rozdelenie viď. graf nižšie najväčšiu skupinu internetovej populácie tvoria návštevníci vo veku 25 až 34 rokov. Od tejto vekovej hranice sa s pribúdajucím vekom počet užívateľov pozvoľna znižuje.

Graf č.4 – Počet užívateľov v jednotlivých vekových kategóriách v absolútnej hodnote a ich share na celkovej internetovej populácii

SpravaAIM2017_Graf4

Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius – sociodemografické dáta – parameter vek, jún 2017 SK reálni užívatelia na platforme PC (Poznámka: Dáta nevieme poskytnúť naprieč všetkými platformami teda aj za “Mobil” nakoľko neexistuje sociodemografický panel pre mobilnú populáciu.)

3.4. Koľko strávime na slovenských mediách času?

Užívateľ strávi mesačne (cez všetky platformy – PC, Mobil, Tablet) na slovenských médiách v priemere 7 hodín a 5 minút (priemer január – jún 2017). V porovnaní s rokom 2016 za to isté obdobie sme zaznamenali pokles o 6%.

Cez mobil strávi užívateľ mesačne pri konzumácii obsahu stránok zapojených do merania AIMmonitor viac času (o 52 minút viac) ako cez počítač.

Priemerný strávený čas na užívateľa cez PC za prvý polrok 2017 bol 4 hodiny 15 minút za mesiac (oproti 2016 zaznamenal pokles o 14%).
Priemerný strávený čas na užívateľa cez Mobil za prvý polrok 2017 bol 5 hodín 7 minút za mesiac (oproti 2016 zaznamenal pokles o 2%).

Graf č.5 – Priemerný čas strávený užívateľom zo Slovenska na platforme PC mesačne / vývoj za polrok 2016 a 2017

SpravaAIM2017_Graf5

Zdroj: : AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius – parameter priemerný strávený čas na užívateľa mesačne zo Slovenska cez platformu PC

Graf č.6 – Priemerný čas strávený užívateľom zo Slovenska na platforme Mobil mesačne / vývoj za polrok 2016 a 2017

SpravaAIM2017_Graf6

Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius, parameter priemerný strávený čas na užívateľa mesačne zo Slovenska cez platformu Mobil

Muži na stránkach zaradených do AIMmonitor trávia viac času ako ženy. Zo spriemerovaných hodnôt za prvý polrok 2017 vyplýva, že muž strávi v priemere za mesiac na desktope o 1hodinu a 33 minút viac ako žena. (poznámka: dáta sú dostupné len za platformu Desktop/PC)

Priemerný čas strávený mužom na stránkach zaradených v AIMmonitor cez PC (priemer 6 mesiacov 2017) je 4 hodiny 59 minút a 13 sekúnd mesačne (oproti 2016 zaznamenal pokles o 10%).
Priemerný čas strávený ženou na stránkach zaradených v AIMmonitor cez PC (priemer 6 mesiacov 2017) je 3 hodiny 35 minút a 40 sekúnd mesačne (oproti 2016 zaznamenal pokles o 17%).

Graf č.7 – Vývoj priemerného mesačne stráveného času užívateľmi zo Slovenska podľa pohlavia na platforme PC v mesiacoch január – jún, roky 2016 a 2017

SpravaAIM2017_Graf7

Zdroj: : AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius, parameter priemerný strávený čas muž/žena zo Slovenska cez platformu PC // (Poznámka: Dáta nevieme poskytnúť naprieč všetkými platformami teda aj za “Mobil” nakoľko neexistuje sociodemografický panel pre mobilnú populáciu.)

Muži sú na internete aktívnejší. Podľa spriemerovaných údajov za prvý polrok 2017, muž mesačne svojim pohybom na internete cez platformu desktop (PC) vygeneruje 283 stránok (PV – page views) čo je o takmer 33% viac ako žena (priemerne 213 stránok – PV). Aktivita oboch pohlaví však v medziročnom porovnaní poklesla. U mužov o 8%, u žien o 13%.

Graf č.8 – Vývoj zobrazených stránok (PV) mužom/ženou cez platformu desktop (PC) počas prvého polroka 2017

SpravaAIM2017_Graf8

Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius, parameter počet zobrazených stránok (PV) v rozdelení na pohlavie cez platformu PC // (Poznámka: Dáta nevieme poskytnúť naprieč všetkými platformami teda aj za “Mobil” nakoľko neexistuje sociodemografický panel pre mobilnú populáciu.)

Najviac času strávi užívateľ na zoznamovacích serveroch, následne na hlavných stránkach médií a tretiu priečku uzatvára spravodajstvo.

Tabuľka č.5 – Kategórie webov podľa stráveného času na weboch jednotlivých kategórií užívateľom mesačne (jún 2017)

SpravaAIM2017_Tabulka5
Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius, parameter TTS na reálneho užívateľa mesačne, započítaní všetci návštevníci zo SR aj mimo SR, za všetky platformy

3.5. O aký obsah majú slovenskí užívatelia záujem?

Nižšie úvadzame prvú desiatku najnavštevovanejších kategórií webov v AIMmonitor.

Tabuľka č.6 – Kategórie webov zoradené podľa návštevnosti za mesiac jún 2017

SpravaAIM2017_Tabulka6

Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius, parameter RU Všetci – všetci návštevníci zo SR aj mimo SR, za všetky platformy

Tabuľka č.7 – Najnavštevovanejšie médiá v júni 2017

SpravaAIM2017_Tabulka7

Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius, parameter RU Všetci a TOTAL – započítaní všetci návštevníci zo SR aj mimo SR, za všetky platformy

4. Aké veľké inventory dokážu vytvoriť slovenské médiá?

4.1. Veľkosť inventory

Inventory je dané počtom zrealizovaných zobrazených stránok (PV) na jednotlivých slovenských médiách zaradených do merania AIMmonitor. Udáva aj potenciálnu veľkosť reklamného priestoru v prípade predaja reklamy na zobrazenia. V nasledovných tabuľkách a grafoch uvádzame vývoj ukazovateľa PV, ktoré boli zobrazené užívateľmi zo Slovenska.

Tabuľka č.8 – Porovnanie spriemerovaných mesačných PV (SK) mesiace január-jún 2017 a 2016 za platformy PC, Mobil a TOTAL

SpravaAIM2017_Tabulka8

Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius, parameter PV zobrazené užívateľmi zo Slovenska na platformách PC, Mobil a TOTAL

Počet zobrazených stránok na počítačoch medziročne klesol zatiaľ čo aktivita na mobilných zariadeniach rastie, ako ukazujú aj nasledovné grafy.

Graf č. 9 – Vývoj inventory (PV) vytvorené užívateľmi zo Slovenska cez platformu desktop (PC)

SpravaAIM2017_Graf9

Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius, parameter PV zobrazené užívateľmi zo Slovenska na platforme desktop / PC

Graf č. 10 – Vývoj inventory (PV) vytvorené užívateľmi zo Slovenska cez platformu Mobil

SpravaAIM2017_Graf10

Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius, parameter PV zobrazené užívateľmi zo Slovenska na platforme Mobil

4.2. Odkiaľ prichádzajú užívatelia na slovenské médiá?

V nasledovnej tabuľke uvádzame čo je zdrojom návštevnosti slovenských médií – čo tvorí najvyšší traffic slovenských stránok. Najviac návštev slovenských médií je tvorených napriamo (42%) – t.j. zadaním webovej adresy média do prehliadača a cez vyhľadávanie (23%). 22% návštev prichádza zo sociálnych sietí, toto číslo sa v medziročnom porovnaní 2017/2016 za mesiac jún zvýšilo o 19%.

Tabuľka č.9 – Pomery zdrojov trafficu slovenských médií a porovnanie jún 2017/2016

SpravaAIM2017_Tabulka9

Zdroj: GemiusPrism, pomer počtu návštev AIMmonitor jún 2017 a jún 2016

5. Systémové parametre

Tabuľka č.10 – Najpoužívanejšie operačné systémy

SpravaAIM2017_Tabulka10

Zdroj: GemiusPrism, pomer počtu návštev AIMmonitor jún 2017

Tabuľka č.11 – Najpoužívanejšie prehliadače stránok

SpravaAIM2017_Tabulka11

Zdroj: GemiusPrism, pomer počtu návštev AIMmonitor jún 2017

Tabuľka č.12 – Najpoužívanejšie značky mobilných zariadení

SpravaAIM2017_Tabulka12

Zdroj: GemiusPrism, pomer počtu návštev AIMmonitor jún 2017, prvých 6 v rebríčku

6. AIMmonitor – napredovanie 2017

V súčasnosti je do AIMmonitoru zapojených 100 domén a 44 prevádzkovateľov. V prvom polroku 2017 členovia združenia pre internetovú reklamu IAB Slovakia zaradili do merania zo svojich rozrastajúcich sa portfólií 7 nových domén. Nečlenských domén bolo zaradených šesť.

V medziročnom porovnaní jún 2017/ jún 2016 sme zaznamenali takmer 19% rast počtu domén zaradených v AIMmonitore. Zameranie novozaradených domén potvrdzuje dlhodobý trend záujmu užívateľov o segmenty spravodajstva, lifestyle, športu a ženské témy ako vykazuje aj návštevnosť jednotlivých kategórií v AIMmonitor, kde práve tieto patria do prvej desiatky.

Tabuľka č.13. – Novozaradené domény a ich prevádzkovatelia

SpravaAIM2017_Tabulka13

Zdroj: AIMmonitor – IAB Slovakia – Gemius

Závery:

 • 79% všetkých slovákov vo veku viac ako 12 rokov je online – využívajú internet ako médium;
 • Reach AIMmonitora vzhľadom na celú internetovú populáciu je 95%;
 • Návštevnosť slovenských médií medziročne rastie, oveľa výraznejšie však na mobilných zariadeniach (+ 17%);
 • Na slovenských médiách je o 6% viac žien ako mužov;
 • Až 62% internetovej populácie má maturitu, 21% z nich má aj vysokoškolské vzdelanie;
 • Najväčšie zastúpenie (24%) na slovenských médiách majú užívatelia vo veku 25 až 34 rokov;
 • Slovák strávi priemerne mesačne na slovenských médiách 7 hodín a 5 minút, oproti roku 2016 sme zaznamenali pokles o 6%;
 • O 52 minút mesačne viac času strávi slovenský užívateľ konzumáciou slovenských stránok cez mobilné zariadenia v porovnaní s desktopom (počítačom);
 • Muži trávia mesačne na slovenských médiách viac času (o 1 hodinu a 33 minút) ako ženy a sú na internete aktívnejší – prezrú si viac obsahu ako ženy;
 • Aktivita na mobilných zariadeniach (počet PV) medziročne vzrástla o 23%;
 • Najväčším zdrojom trafficu slovenských médií sú priame prístupy a vyhľadávanie, na ktoré sa doťahujú sociálne siete. V medziročnom porovnaní slovenské mediá pritiahli na svoje stránky cez sociálne siete o 19% viac návštev ako v roku 2016;
 • Najpoužívanejším operačným systémom je Android, prehliadačom Google Chrome a najpoužívanejšou značkou telefónu v rámci výskumu AIMmonitor je Samsung.