Úvod / Kódexy

Kódexy

IAB Slovakia vypracovala a schválila dva základné kódexy upravujúce pravidlá obsahu na internete.

Kódex preberania obsahu na internete

Kódex preberania obsahu na internete je záväzným dokumentom prijatým členmi IAB Slovakia v júli 2015. Jeho cieľom je prostredníctvom jasných pravidiel edukovať a štandardizovať trh v oblasti preberania a označovania cudzieho obsahu.

Kódex sa primárne zameriava na pravidlá a zásady preberania obsahu zverejneného v slovenských médiách. Na tieto pravidlá sa môžu jednotlivé médiá a subjekty odvolať pri úprave vzájomných vzťahov, alebo v prípade riešenia vzájomných sporov v oblasti preberania a označovania obsahu.

Podrobnejšie informácie…

 

Etický kódex elektronických médií

Etický kódex elektronických médií vstúpil do platnosti v roku 2010.

Účelom Etického kódexu je napomôcť tomu, aby elektronické médiá spĺňali etické hľadiská. Etický kódex sa vzťahuje na všetok obsah šírený elektronickými médiami, pričom sa zameriava na určenie etických zásad pri šírení marketingovej komunikácie a vymedzenie škodlivého obsahu v elektronických médiách. Okrem členov IAB Slovakia sa k Etickému kódexu elektronických médií môže prihlásiť akýkoľvek subjekt, aj keď nie je členom asociácie.

Podrobnejšie informácie…