Facebook Twitter LinkedIn

Študentská súťaž IAB 2014IAB Slovakia aj tento rok hľadá najlepšiu záverečnú prácu na tému Internet ako reklamné médium! Ide v poradí už o piaty ročník študentskej súťaže, ktorá hodnotí kvalitu bakalárskych, diplomových alebo ročníkových prác študentov.

Našim cieľom je vzbudiť a podporiť záujem študentov vysokých škôl o skúmanie problematiky internetu, so zameraním na jeho uplatnenie ako reklamného média. Zároveň ich chceme motivovať k vyhľadávaniu nových, inovatívnych riešení, čo sa týka využitia internetu v tejto oblasti.

Najlepšie tri práce získajú finančné ohodnotenie. Na prázdno neodíde ani školiteľ víťaznej práce.

Ceny
1. miesto – 800 EUR
2. miesto – 600 EUR
3. miesto – 400 EUR

Ocenenie pre školiteľa víťaznej práce – 300 EUR

Prihlasovanie účastníkov a zasielanie súťažných prác:

Súťažiaci zašle vyplnený Prihlasovací formulár  na email sutaz(zavináč)iabslovakia.sk.

Prihlásiť sa do súťaže je možné do 31. júla 2014. 

Podmienky pre prihlásenie sa do súťaže:

Do študentskej súťaže IAB 2014 sa môžu prihlásiť študenti denného aj externého bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho štúdia na vysokej škole alebo univerzite na Slovensku, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Študenti sa prihlasujú so svojou bakalárskou, diplomovou alebo ročníkovou prácou, vyplnením prihlasovacieho formulára.

Kritéria pre zaradenie záverečnej práce do súťaže:

1.Prihlásená záverečná alebo ročníková práca musí byť úspešne obhájená v príslušnom akademickom roku na vysokej škole alebo univerzite na Slovensku. Študenti, ktorý majú štátne záverečné skúšky až po termíne prihlasovania prác, sa takisto môžu prihlásiť do študentskej súťaže.

2.Záverečná alebo ročníková práca musí byť vypracovaná v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

3. Záverečná alebo ročníková práca sa musí tematicky dotýkať internetu ako reklamného média a jeho možností sprostredkovania informácii. Téma sa môže takisto zaoberať nástrojmi marketingu a komunikácie využívaných v prostredí internetu, rovnako ako realizáciou marketingového výskumu v online prostredí. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o tom, či téma prihlásenej práce spadá do témy súťaže. 

Hodnotenie prác

Odborná komisia, zložená zo 7 ľudí z praxe a jedného zástupcu pedagogického zboru, do konca augusta vyberie 10 najlepších prác. Autori týchto prác si prídu osobne obhájiť priamo pred komisiu svoje záverečné alebo ročníkové práce. Prezentácia 10 najlepších prác sa bude konať začiatkom septembra, kde zároveň komisia rozhodne o 3 víťazných prácach. Víťazné práce sa určujú podľa bodov udelených komisiou priamo na prezentácií. Organizátor súťaže a hodnotiaca komisia si vyhradzujú právo neudeliť ani jednu cenu, pokiaľ práce nebudú na dostatočnej úrovni.