Facebook Twitter LinkedIn

Na pôde IAB Europe vznikla v roku 2013 Brand Advertising initiative (BAI), ktorá má za cieľ podporiť príliv investícií do display reklamy. Aj IAB Slovakia sa stala súčasťou tohto projektu. Na splnenie cieľov BAI bola zriadená Brand Advertising Commitee, ktorá sa zamerala na prieskum názorov a skúseností online manažérov zo strany zadávateľov, agentúr a médií k problematike:

  • online display formátov (Brand Builders)
  • audience metrics and KPIs

Výsledky prieskumu sú v jednotlivých krokoch formulované do odporúčaní a priamo využiteľné v plánovaní, nákupe a meraní display reklamy. 

Brand Builders

V prvom kroku boli skúmané najčastejšie používané formáty v PC a tabletoch a ďalej tie, ktoré majú potenciál rastu. Na základe zistení bola odporučená skupina formátov tzv. Brand Builders, ktoré by mali zjednodušiť plánovanie a podporiťvýkon display brand kampaní. V ďalšej fáze očakávame odporučenia Brand Builders formátov aj pre mobily (termín zverejnenia výsledkov bude oznámený).

Výsledky prieskumu si môžete pozrieť tu:

IAB Europe Brand Builders Ad Formats Descriptions

IAB Europe Brand Builders Executive Report

IAB Europe Brand Builders Press Release 

Audience Metrics and KPIs Survey

V druhom kroku, kedy sa zapojila i IAB Slovakia, bol prieskum zameraný na: kvalitatívne a kvantitatívne parametre kampaní a cieľových skupín, efektivity vložených prostriedkov/ROI, meranie user engagement a kvality kontaktu/impresii, cross media evaluation a iné.

Výsledky prieskumu budú prvý-krát prezentované na konferencii Interact Paris, 20-21. mája 2014.

Prieskum ako aj celá BAI je kompatibilná s ostatnými iniciatívami a trendami v meraní a plánovaní online display reklamy vo svete. V súvislosti s nedávnym publikovaním pravidiel merania viewable impressions v USA (iniciatívna 3MS), preto IAB Europe vydala k tejto problematike stanoviskoNázory a postoje k meraniu viewable impressions sú súčasťou vyššie uvedeného prieskumu a rovnako s ostatnými výsledkami budú publikované na Interact konferencii.